Noslēdzies konkurss par Aknīstes novada vēsturi

Noslēdzies konkurss par Aknīstes novada vēsturi

Kategorija: Jaunumi 25. Novembris 2020 12:12 676x

Atbildes uz jautājumiem, izmantojot aprakstus, prezentācijas u.c. avotus virtuālajā enciklopēdijā „Aknīstes novads laiku lokos”:

Aknīste un pagasts
1. Kādu satiksmes mezglu caur Aknīsti uzbūvēja Pirmā pasaules kara laikā?
Šaursliežu dzelzceļu. Dzelzceļa līnijas būvēja vācu armija un vietējie iedzīvotāji no 1915. līdz 1916. gadam, lai apgādātu gar Daugavu izvietoto fronti. Līnijas „Siliņi-Aknīste” pamatā bija līnijas „Pasmalve-Eglaine-Geidāni-Siliņi” un „Roķiški-Aknīste- Geidāni”.

2. Cik un kādas skolas Aknīstes pagastā bija pirmās brīvvalsts laikā?
3 pašvaldības uzturētas pamatskolas (Kalnaģeidānu I pakāpes pamatskola, Indāru I pakāpes pamatskola un Aknīstes lietuvju pamatskola) un no 1933. gada valsts pārziņā pārņemtā Aknīstes 6-kl. pamatskola

3. Kāda skulptūra 20.gs. 50, 60-tajos gados atradās Aknīstē pie ceļa uz Jodupi tagadējās Skolas un Zaļās ielas krustojumā?
Skulptūra „Meitene latviešu tautas tērpā” (Piebilde: autore – tēlniece Lea Davidova-Medene)

4. Kāds valsts nozīmes aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis atrodas Aknīstes pagastā?
Vecmelderu avoti (vairāk kā 10 pazemes ūdeņu izplūdes vietas – gan kā avoti, gan avoksnāji ar kūdras kupoliem un terasveida kūdras pacēlumiem)

5. Kurš ir lielākais uzņēmums Aknīstes pagastā un kāds ir tā darbības veids?
SIA „Hawita Baltic” („HAWITA baltic” (nosaukuma maiņa reģistrēta 04.12.2017., pirms tam SIA „Nordtorf”, kurš UR reģistrēts 1996.g.). Darbības veids – kūdras ieguve.

Asares pagasts
1. 1667.-1668.g. pēc hercoga Jēkaba pavēles starp Vilkupi un Eglaines upi tika rakts kanāls, lai savienotu Daugavas un Lielupes ūdensceļus un apietu Rīgas muitu. Cik garš posms palicis no kanāla vecās trases?
500 metru garš posms

2. Kad Asares muižas pagasta zemnieku saimēm piešķīra uzvārdus?
1835.gadā piešķīra uzvārdus: Bubulis, Apelāns, Zosēns, Vēvers, Aušiņš, Kalniņš, Dimperāns, Spēlens, Sīlans, Sakss, Vanags, Strupiņš, Urbans, Kukna, Brūvers, Pakalns, Varkovičs, Braže, Cīrulis, Bancāns, Emziņš.

3. Kāda pulka štābs Pirmā pasaules kara laikā 1919.gada vasarā atradās Asares pilī?
Augškurzemes partizānu pulks

4. Kāda skola bez pamatskolas darbojās Asarē 1920-tajos gados? Kāpēc un kur tā tika pārcelta?
Asares 2-gadīgā lauksaimniecības skola, kura pēc ugunsgrēka pilī tika pārcelta uz Bebreni. (Piebilde: 1927.g. janvārī Asares pilī izcēlās ugunsgrēks, no kā izdega visas koka daļas, tāpēc to nebija iespējams atjaunot. Pēc ugunsgrēka lauksaimniecības skolas skolniekiem mācības notika citās muižas ēkās. 1927.g. rudenī skola pārcelta uz Bebreni un no 1927.g. 21.oktobra pārdēvēta par Bebrenes 2-gad. lauksaimniecības skolu.

5. Ko bez spirta un spirtotajiem vīniem vēl ražoja Asarē?
Limonādi un konfektes „Gotiņa”

Gārsenes pagasts
1. Kad un kurā vietā Gārsenes pagastā notika pirmā partizānu cīņa pret lieliniekiem?
1919.g. 8.jūnijā partizānu grupa J.Valdmaņa vadībā, cenšoties aizkavēt lielinieku rekvizēto lopu izvešanu uz Līvāniem, uzbruka Gārsenes pagasta mājai (tagad veikals "Vesko"), kur bija izvietojusies pagasta izpildkomiteja.

2. Kurš no gārseniešiem dibināja Augškurzemes partizānu pulku?
Virsleitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, Aviācijas pulka komandieris, Latvijas armijas ģenerālis Jānis Teodors Indāns

3. 1935.g. 4.novembrī notika traģisks negadījums – divu lidmašīnu sadursmē Rīgā, kara aerodromā Spilvē bojā gāja trīs lidotāji, viens no viņiem bija gārsenietis Jānis Rāviņš, kurš apbedīts Gārsenes kapos. Kas atveidots piemineklī un ko tas simbolizē?
Jānim Rāviņam Gārsenes kapos uzstādīts pēc tēlnieka Jāņa Brieža meta no betona un granīta šķembu piejaukuma izgatavots piemineklis. Tādi monumenti bojā gājušo lidotāju piemiņai joprojām redzami gan Rīgā Meža kapos, gan citviet Latvijas kapsētās. Piemineklī atveidotais ērglis – spēka un uzvaras simbols – ar plaši izplestajiem spārniem simbolizē mūsu lidotāju bezbailību un gatavību vienmēr pasargāt savu Dzimteni. 

4. Kāds derīgais izraktenis atrasts pie Gārsenes?
Dzelzs rūda

5. Kur un kādi valsts kultūras pieminekļi atrodas Gārsenē?
Mākslas pieminekļi: krāsns Gārsenes muižas pilī, 2 vitrāžas un ērģeles Gārsenes luterāņu baznīcā, arheoloģijas piemineklis: Krastu apmetne

Lielākā daļa dalībnieku gandrīz uz visiem jautājumiem bija atbildējuši pareizi. Atbildes netika vērtētas pedantiski vārds vārdā. Lielāka interese bija par aprakstītajiem objektiem, tikai sanāca pārpratums par dzīvesvietai tuvāko ievērojamo objektu tiem, kuri nedzīvo Aknīstes novadā, jo nebiju ierakstījusi otrreiz Aknīstes novadu, domādama, ka tas jau tāpat pašsaprotami, ja konkurss ir par tā vēsturi.

Konkursā piedalījās 10 dalībnieki. Atzinības raksts un dāvanu karte 20 EUR par 1.vietu piešķirta Martai Annijai Mažeikai, 15 EUR par 2.vietu – Sanijai Lapiņai, 10 EUR par 3.vietu – Edžum Bērziņam un Elitai Briškai, pateicība un 5 EUR – Kristai Elēnai Zariņai un Tomam Mežaraupam.

Aknīstes muzejam tiks nodoti apraksti par plāksni LKOK, ģenerālim Jānim Indānam Gārsenē, piemiņas akmeni represētajiem Asares pagastā, dižkoku – Paškānu vīksnu un māju Aknīstē, kurā dzīvojusi ebreju ģimene, Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai – apraksts par Biržu baznīcu. Gribu uzteikt S.Lapiņu, kura kopā ar vecmāmiņu un brāli apmeklēja jautājumos minētās vietas un pie atbildēm pievienoja fotogrāfijas, ar gandarījumu atzīstot, ka bija interesanti iepazīt novadu. Pateicos Aknīstes vidusskolas vēstures skolotājai Mārītei Pērkonei par skolēnu iesaistīšanu novada vēstures izzināšanā un konkursā.

Meklējot atbildes virtuālajā enciklopēdijā, bijušas arī problēmas: ne vienmēr varēts atvērt pielikums vai sakarā ar dažādām vīrusu programmām, nevērusies saite uz nākamo vietni. Gribu piebilst, ka Aknīstes novada vēsture ir ievietota Google bezmaksas vietnē, tāpēc tās ietilpība nav liela un šī mēneša beigās tā tiks pārveidota jaunākā versijā.

Pateicībā visiem, kuri piedalījās konkursā vai palīdzēja,
projekta vadītāja Edīte Pulere

 Konkurss organizēts Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 projekta „Virtuālās enciklopēdijas „Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos” pilnveidošana” ietvaros.

 

Trigger the fancybox