APSTIPRINATS
ar Jekabpils novada Galvenas bibliotekas direktores
24.03.2022. rikojumu Nr. 1-5/22/1


Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumi

1.  Vispārīgie noteikumi.

1.1.  Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils novada Galvenajā bibliotēkā (turpmāk JNGB) un tās struktūrvienībās (turpmāk vispārināti tekstā – Bibliotēka):
1.1.1.      Asares bibliotēka;
1.1.2.      Atašienes bibliotēka;
1.1.3.      Ābeļu bibliotēka;
1.1.4.      Biržu bibliotēkai;
1.1.5.      Dignājas bibliotēka;
1.1.6.      Dunavas bibliotēka;
1.1.7.      Elkšņu bibliotēka;
1.1.8.      Gārsenes bibliotēka;
1.1.9.      Jēkabpils pilsētas bibliotēka;
1.1.10.  Kalna bibliotēka;
1.1.11.  Krustpils bibliotēka;
1.1.12.  Kūku bibliotēka;
1.1.13.  Leimaņu bibliotēka;
1.1.14.  Lones bibliotēka;
1.1.15.  Mežāres bibliotēka;
1.1.16.  Rites bibliotēka;
1.1.17.  Rubeņu bibliotēka;
1.1.18.  Salas bibliotēka;
1.1.19.  Saukas bibliotēka;
1.1.20.  Sēlpils 1.bibliotēka;
1.1.21.  Sēlpils 2.bibliotēka;
1.1.22.  Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka;
1.1.23.  Variešu bibliotēka;
1.1.24.  Viesītes bibliotēka;
1.1.25.  Vīpes bibliotēka;
1.1.26.  Zasas bibliotēka;
1.1.27.  Zīlānu bibliotēka.

1.2.       Bibliotēka darbojas kā publiska iestāde un apkalpo jebkuru interesentu.
1.3.       Bibliotēkas lietotāja (turpmāk tekstā – Lietotājs) tiesības un pienākumi noteikti Bibliotēku likumā un citos Latvijas Republikas likumos, Bibliotēkas reglamentā un Noteikumos.
1.4.       Bibliotēkas telpās un pasākumu laikā var tikt veikta audioierakstu, fotoattēlu un video uzņemšana ar mērķi nodrošināt Jēkabpils novada bibliotēku darbības atspoguļošanu un sabiedrības informēšanu par Bibliotēkas pakalpojumiem un aktivitātēm:
1.4.1.      darbības tiek veiktas atbilstoši datu apstrādes prasībām, bez atļaujas neidentificējot konkrētas personas. Iegūtie materiāli var tikt publicēti un/vai translēti plašsaziņas līdzekļos, kā arī sociālajos tīklos internetā u.tml.;
1.4.2.      ikvienam ir tiesības pieprasīt, lai šādas darbības attiecībā uz viņu netiek veiktas, tiesības lūgt neizmantot vai dzēst Jūsu personas datus – fotoattēlu, video vai audio ierakstu, kurā jūs esat fiksēts, sazinoties ar par personas datu apstrādi atbildīgo personu JNGB Resursu apstrādes nodaļas vadītāju un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Resursu un datu pārvaldības nodaļas vadītāju.
1.5.       Noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina JNGB direktors. Noteikumi izvietojami Bibliotēkā Lietotājiem brīvi pieejamā vietā, JNGB un Bibliotēkas tīmekļa vietnē, ja tāda ir.

2.    Lietotāju reģistrācija.

2.1.  Lietotājs ir juridiska vai fiziska persona, kura izmanto Bibliotēkas sniegtos bezmaksas vai maksas pakalpojumus.
2.2.  Reģistrējoties kādā no JNGB struktūrvienību bibliotēkām, Lietotājs tiek reģistrēts vienotājā Lietotāju reģistrā un ir tiesīgs, izmantojot izsniegto Bibliotēkas  lietotāja karti (turpmāk Lietotāja karti), saņemt pakalpojumus visās novada bibliotēkās.
2.3.  Reģistrējoties Bibliotēkā, persona uzrāda pasi vai eID karti, aizpilda Jēkabpils novada bibliotēku lietotāja reģistrācijas veidlapu (1.pielikums ) un ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu. Lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un ar parakstu veidlapā apstiprina apņemšanos tos ievērot.
2.4.  Lietotājs var reģistrēties attālināti, aizpildot reģistrācijas veidlapu un nosūtot to Bibliotēkai. Nosūtot veidlapu lietotājs piekrīt personas datu apstrādei.
2.5.  Lietotājus līdz 14 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, aizpildot Jēkabpils novada bibliotēku lietotāja – bērna reģistrācijas veidlapu (2.pielikums), uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
2.6.  Sasniedzot 15 gadu vecumu Lietotājs aizpilda Lietotāja reģistrācijas veidlapu.
2.7.  Reģistrētam Lietotājam izsniedz Lietotāja karti un autorizācijas datus attālināto pakalpojumu saņemšanai:
2.7.1.      Lietotāja karte dod tiesības izmantot visus Bibliotēkas pakalpojumus,
2.7.2.      Lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā Lietotāja karti atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Kartes atjaunošana ir par maksu,
2.7.3.      Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.
2.8.  Mainot personas datus vai kontaktinformāciju, Lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.
2.9.  Bibliotēka nodrošina personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam un Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Par personas datu aizsardzību atbild JNGB, saskaņā ar Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkataloga iekšējiem datu aizsardzības noteikumiem.
2.10.   Personas datu apstrādes mērķis ir Jēkabpils novada bibliotēku sniegto pakalpojumu nodrošināšana un izpilde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām kompetencēm:
2.10.1.  personas datu apstrāde tiek pārtraukta un dati tiek dzēsti, ja Lietotājs rakstiski apliecina savu gribu pārtraukt izmantot Bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, vai 5 gadus pēc pēdējā Bibliotēkas apmeklējuma,
2.10.2.  informācija par personas izglītību, specialitāti un mācību iestādi nepieciešama, lai Bibliotēka varētu nodrošināt lasītāju sastāvam atbilstošu Bibliotēkas krājuma satura komplektēšanu, izstrādāt un attīstīt konkrētai mērķauditorijai paredzētus informācijas un bibliotekāros pakalpojumus,
2.10.3.  kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs) tiek izmantota saziņai ar Lietotāju, lai informētu par pakalpojumu sniegšanu. Informācija par personas adresi nepieciešama oficiālai saziņai, gadījumos, ja ar Lietotāju nav iespējams sazināties, izmantojot citu kontaktinformāciju, gadījumā, ja Lietotājam ir parādsaistības ar Bibliotēku, vai citiem ar Bibliotēkas resursu lietošanu vai izmantošanu saistītiem jautājumiem,
2.10.4.  Apkopotā veidā dati tiek izmantoti normatīvajos dokumentos noteiktās valsts statistikas nodrošināšanai par Bibliotēkas darbu, kā arī pētījumos, lai veiktu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

3.    Lietotāja tiesības.

3.1.  Saņemt informāciju par Bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un krājumu. Bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu, elektronisko katalogu un piedāvātās datubāzes.
3.2.  Saņemt Bibliotēkas sniegtos maksas un bezmaksas pakalpojumus atbilstoši Noteikumiem.|
3.3.  Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotājiem ar kustības, redzes vai citiem funkcionāliem veselības traucējumiem, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumu, izņemot datorpakalpojumus, savā dzīvesvietā, Jēkabpils novada teritorijā.
3.4.  Lietotājiem ar redzes traucējumiem un citādām lasīšanas grūtībām vai fiziskiem traucējumiem, kas minēti Autortiesību likuma 22.pantā ir tiesības izmantot grāmatas pielāgotā formā.
3.5.  Bibliotēkas krājumā neesošu izdevumu pieprasīt Starpbibliotēku abonementa kārtā.
3.6.  Fotografēt Bibliotēkas krājuma materiālus nekomerciālos nolūkos, saskaņojot ar Bibliotēkas darbiniekiem;
3.7.  Lietotājiem ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bibliotēka garantē datu neizpaušanu trešajai personai, izņemot LR likumdošanā paredzētos gadījumus.
3.8.  Iesniegt JNGB direktoram un Bibliotēkas vadītājam priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu.

4.      Lietotāja pienākumi.

4.1.  Ievērot Noteikumus.
4.2.  Apmeklējot Bibliotēku, uzrādīt Lietotāja karti vai personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.
4.3.  Saņemtos Bibliotēkas krājuma materiālus nodot noteiktajā laikā.
4.4.  Saudzīgi izturēties pret Bibliotēkas datortehniku, inventāru un lietošanā saņemtajiem krājuma materiāliem – neizdarīt atzīmes, svītrojumus, neplēst un citādi nebojāt iespieddarbus. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
4.5.  Ar cieņu izturēties pret bibliotēkas darbiniekiem un citiem apmeklētājiem. Bibliotēkas telpās ievērot vispārējās uzvedības noteikumus, līdz minimumam ierobežot darbības, kas traucētu citus Bibliotēkas apmeklētājus – piemēram, skaļa sarunāšanās, un mobilā telefona izmantošana sarunām. Nelietot dzērienus un pārtiku lasītavās un abonementā.
4.6.  Bibliotēkā atrasties sabiedriskai vietai piemērotā izskatā un stāvoklī, ievērojot personīgo higiēnu.
4.7.  Apmaksāt kavējuma naudu par atkārtoti noteiktajā laikā neatgrieztu iespieddarbu vai citu dokumentu saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu (turpmāk – Cenrādis)).
4.8.  Aizstāt nozaudētos iespieddarbus un citus dokumentus ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem, kuri satura un vērtības ziņā atbilst nozaudētajiem bibliotēkas iespieddarbiem un citiem dokumentiem.
4.9.  Par Noteikumu apzinātu neievērošanu, aizskarošu, izaicinošu uzvedību, atrašanos Bibliotēkā apreibinošu vielu ietekmē, personīgās higiēnas prasību neievērošanu, inventāra un tehnikas bojāšanu, Lietotāju var izraidīt no telpām. Par atkārtotu pārkāpumu aizliegt uz laiku līdz gadam izmantot Jēkabpils novada bibliotēku pakalpojumus. Lietotājam lēmumu paziņo iestādes vai struktūrvienības vadītājs rakstiski.
4.10.   Ja netiek ievēroti Noteikumi un ņemti vērā Bibliotēkas darbinieku aizrādījumi, par to tiek informēta pašvaldības policija vai apsardzes firma.

5.      Pakalpojumu izmantošanas kārtība.

5.1.       Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas:
5.1.1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotājiem paredzēto pakalpojumu, aprīkojuma un iekārtu izmantošana,
5.1.2. Lietotāju reģistrācija Bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu, periodikas un citu dokumentu izsniegšana darbam lasītavā vai mājas abonementā,
5.1.3. Lietotāju apmācība un konsultācijas par Bibliotēkas krājumu, citiem informācijas resursiem, informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu,
5.1.4. datoru, interneta, vispārpieejamo elektronisko informācijas resursu publiska pieejamība, konsultācijas to izmantošanā. Datoru, interneta, vispārpieejamo elektronisko informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtību nosaka Datortehnikas un interneta lietošanas noteikumi (3.pielikums),
5.1.5. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana,
5.1.6. valsts un novada starpbibliotēku abonements,
5.1.7. Bibliotēkas, literatūras un novadpētniecības popularizēšanas pasākumi.
5.2.       Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus uz cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada dome. Skatīt Cenrādi.
5.3.       Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenām Bibliotēkā Lietotāji tiek informēti –redzamā vietā izvietojot par to informāciju bibliotēkas telpās, JNGB un Bibliotēkas mājas lapā, ja tāda ir.
5.4.       Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošanas kārtība lasītavās:
5.4.1. tiesības izmantot lasītavas ir jebkuram reģistrētam Lietotājam, uzrādot Lietotāja karti,
5.4.2. tikai Lasītavās izmantojamie iespieddarbi var būt: uzziņu izdevumi (vārdnīcas, enciklopēdijas u.tml.), atsevišķās bibliotēkās – laikraksti un žurnālu jaunākie numuri, aktuālākās nozaru grāmatas,
5.4.3. lasītavā uz vietas izmantojamie iespieddarbi krājumā var tikt apzīmēti ar atšķirības zīmi,
5.4.4. beidzot darbu Lasītavā, izmantotos dokumentus nodot bibliotekāram,
5.4.5. atsevišķus lasītavā izmantojamos iespieddarbus Jēkabpils pilsētas bibliotēka izsniedz nakts abonementā – no darba dienas beigām līdz nākošās darba dienas sākumam (ieskaitot svētdienas un svētku dienas).
5.5.       Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošanas kārtība abonementā:
5.5.1. izmantot abonementu ir tiesības reģistrētiem lietotājiem, kuriem nav parādsaistību attiecībā pret novada bibliotēkām,
5.5.2. izsniegtie iespieddarbi un citi dokumenti tiek reģistrēti elektroniskajā datubāzē, Lietotājam tiek izsniegts čeks ar izsniegto dokumentu sarakstu un lietošanas termiņu vai veikta atzīme abonementa kartē, norādot izsniegto eksemplāru skaitu un lietošanas termiņu,
5.5.3. rezervētie iespieddarbi jāizņem 5 dienu laikā vai jāvienojas ar bibliotēku par citu izņemšanas laiku, ja tas netiek izdarīts, rezervācija tiek anulēta,
5.5.4. par vairākkārtēju lietošanas termiņa neievērošanu lietotājam abonementu var slēgt.
5.6.       Bibliotēkā ir noteikti šādi dokumentu izsniegšanas termiņi:
5.6.1. grāmatu un CD/DVD lietošanas termiņš abonementā – 4 nedēļas,
5.6.2. paaugstināta pieprasījuma grāmatām lietošanas termiņš var tik noteikts 2 nedēļas. Par lietošanas termiņu Lietotāju informē bibliotekārs,
5.6.3. periodisko izdevumu lietošanas termiņš – 2 nedēļas,
5.7.       Saņemtie dokumenti jānodod Bibliotēkas noteiktajā termiņā. Ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji, termiņu iespējams pagarināt apmeklējot bibliotēku, izmantojot autorizāciju, zvanot vai par to informējot Bibliotēku ar e-pasta starpniecību. Lietošanas termiņu var pagarināt ne vairāk kā trīs reizes.
5.8.       Vienlaikus izsniedzamo izdevumu maksimālais skaits ir 5 grāmatas un 10 periodiskie izdevumi.
5.9.       Vienlaikus izsniedzamo bērnu un jauniešu literatūras izdevumu maksimālais skaits ir 10 grāmatas un 10 periodiskie izdevumi.
5.10.   Izsniegto izdevumu skaits var tikt arī noteikts atbilstoši izdevuma pieprasījumam.
5.11.   Lietotājiem, kuri atkārtoti noteiktajā termiņā nav atdevuši saņemtos materiālus, tiek aprēķināta kavējuma nauda atbilstoši Cenrādim. Līdz saistību izpildei Lietotājam nav tiesību izmantot bibliotēkas krājumu līdzņemšanai.
5.12.   Nozaudētos vai sabojātos Bibliotēkas dokumentus atvieto ar tādiem pašiem vai citiem dokumentiem, kurus Bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzina to vērtību atbilstoši uzskaites dokumentiem.

6.    Starpbibliotēku abonementa (SBA) izmantošanas kārtība.

6.1.       SBA var izmantot jebkurš reģistrēts Lietotājs.
6.2.       No Jēkabpils novada bibliotēkām, grāmatas SBA pasūta vienojoties ar bibliotekāru.
6.3.       No Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk LNB) krājuma SBA pasūtījumu bibliotekārs izdara elektroniski, pasūtītājam jāsniedz ziņas par iespieddarba vai dokumenta nosaukumu, autoru, izdošanas gadu.
6.4.       Atbilstoši LNB SBA lietošanas noteikumiem, saņemtās grāmatas izsniedz tikai darbam lasītavā.
6.5.       Pasta izdevumus sedz Lietotājs.
6.6.       Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (turpmāk LNerB) SBA pakalpojumu var saņemt Lietotājs, kuram nepieciešama informācija pielāgotā formātā (audiogrāmatas, grāmatas palielinātā drukā vai Braila rakstā) un, apliecina, ka atbilst vismaz vienam no Autortiesību likumā minētajiem kritērijiem:
6.6.1. neredzīga persona,
6.6.2. persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā kā to var personas bez šādiem traucējumiem (piemēram, seniori),
6.6.3. persona ar uztveres traucējumiem vai ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (cilvēki ar disleksiju u.c.),
6.6.4. persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.
6.7.       LNerB SBA grāmatu sūtīšanas pasta izdevumus sedz LNerB.
6.8.       Iespieddarba vai dokumentu lietošanas termiņu nosaka pakalpojuma sniedzēja bibliotēka.


1.pielikums
Jēkabpils novada bibliotēku lietošanas noteikumiem

Jēkabpils novada bibliotēku LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJAS veidlapa

2.pielikums
Jēkabpils novada bibliotēku lietošanas noteikumiem

Jēkabpils novada bibliotēku LIETOTĀJA – bērna REĢISTRĀCIJAS veidlapa

3.pielikums
Jēkabpils novada bibliotēku lietošanas noteikumiem

Datortehnikas un interneta lietošanas noteikumi

1. Publisko datoru, citas ar IT saistītās tehnikas (datori, monitori, printeri, kopētāji, skeneri u.c.) (turpmāk Datortehnika), WiFi, bibliotēku publiskā datortīkla (turpmāk IT infrastruktūra) un interneta lietošanas noteikumi nosaka lietošanas kārtību, lai nodrošinātu drošu un uzticamu šo resursu izmantošanu Jēkabpils novada bibliotēkās.
2. Bibliotēkas Datortehnikas un interneta lietotājiem (tajā skaitā arī WiFi), ir jāapliecina ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem.
3. Datortehniku drīkst lietot tikai reģistrēti bibliotēkas lietotāji, vai atsevišķos gadījumos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – kā VIESIS.
4. Datortehnikas un interneta pakalpojumi, kā arī piekļuve vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem Bibliotēkā ir bez maksas.
5. Pirms darba uzsākšanas lietotājam jāreģistrējas, uzrādot un iesniedzot bibliotekāram Lietotāja karti, kuru pēc darba beigšanas lietotājs saņem atpakaļ.
6. Lietotājs var iepriekš rezervēt datora lietošanas laiku personīgi, sazinoties ar Bibliotēku telefoniski vai ar e-pastu. Kavējot rezervācijas laiku ilgāk par 10 minūtēm, rezervācija tiek atcelta.
7. Interneta lietošanas laiks dienā ir 60 minūtes, mācību vajadzībām ne ilgāk kā 3 stundas. Lietošanas laiku iespējams pagarināt, ja piekļuve datoram nav nepieciešama citam lietotājam.
8. Bērniem un jauniešiem interneta lietošanas laiks dienā 30 minūtes, mācību vajadzībām ne ilgāk kā 1,5 stunda. Bērniem līdz 14 gadiem Datortehnikas un interneta lietošanai Bibliotēkā ir jābūt vecāku atļaujai.
9. Atlasīto informāciju drīkst saglabāt mapē uz datora ekrāna. Beidzot darbu atlasītā informācija ir jāizdzēš.
10. Lietotājam ir atļauts izmantot savus informācijas nesējus (USB atmiņas kartes, USB ārējos cietos diskus, kompaktdiskus) datu ierakstīšanai.
11. Ja Lietotājs lietojot Datortehniku, citu IT infrastruktūru un internetu, izmanto savu aparatūru (piemēram, personālo datoru, viedtālruni, planšetdatoru u.c.), tad Lietotājs uzņemas atbildību par šajā aparatūrā izmantotās programmatūras izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
12. Izdrukas lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku un apmaksājot drukāšanas darbu atbilstoši Cenrādim.
13. Lietotājs drīkst izmantot tikai tās programmas, kuras ir instalētas uz konkrētā datora.
14. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo bibliotekāram par izmaiņām datora darba režīmā (trokšņi, dūmi, nodziest monitors un tml.).
15. Lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi:
15.1. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.),
15.2. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.,
15.3. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku,
15.4. estrādāt ar bojātu aparatūru.
16. Datortehnikas un interneta lietotājiem aizliegts:
16.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, izņemot – pievienot un atvienot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas, pārnēsājamo cieto disku vai austiņu pievienošanai u.tml., pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība,
16.2. bojāt, labot, vai kopēt datorā esošo informāciju (datnes), dzēst, atinstalēt vai kā citādi bojāt esošo programmatūru,
16.3. patvaļīgi mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmatūru,
16.4. pie datora atrasties mitrās drēbēs, ar mitrām vai netīrām rokām un pārtikas produktiem atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotāji vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku,
16.5. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai bibliotēkas darbinieku darbu.
16.6. izmantot Datortehniku, citu IT infrastruktūru un internetu:
16.6.1.  tiesību aktos noteikta krimināla, administratīva vai civila rakstura pārkāpumu veikšanai informatīvās vides jomā, kā, piemēram, nelegālas uzņēmējdarbības veikšanai, autortiesību pārkāpšanai, krāpšanai, neautorizētu kredītkaršu, kā arī privātās informācijas uzglabāšanai vai izplatīšanai,
16.6.2.  lai pārkāptu nacionālo vai starptautisko elektronisko komunikāciju tīklu, elektronisko pakalpojumu vai informācijas sistēmu drošību, kā, piemēram, nacionālās vai starptautiskās informācijas sistēmu uzlaušana, portu skenēšana, informācijas sistēmas nesankcionētu uzraudzīšana, izmantošana vai dažāda veida uzbrukumu veikšana, vīrusu jeb cita kaitīga programmnodrošinājuma izplatīšana, neautorizētu tīmekļa vietņu vai citas informācijas izmainīšana,
16.6.3.  draudus saturošas informācijas pārraidīšanai vai uzglabātu, piemēram, draudu izrēķināties, nogalināt vai fiziski iespaidot,
16.6.4.  lai skatītos, uzglabātu vai pārraidītu pretlikumīgu informāciju, piemēram, pornogrāfiska rakstura materiālus, rasu naidu, masu nekārtības, valsts apvērsumu u.c. pretlikumības veicinošus materiālus,
16.6.5.  spēlēt vardarbīgas spēles, meklēt, apskatīt un ievietot aizskarošu informāciju un komentārus,
17. Programmatūras problēmsituāciju un datora tehnisku bojājumu gadījumā bibliotekāram ir tiesības pārtraukt Lietotāja darbu.
18. Jebkuras programmatūras, Datortehnikas un citas IT infrastruktūras mehāniskiem bojājumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā, lietotājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus.
19. Datortehnikas un citas IT infrastruktūras lietošanas neskaidrību gadījumā Lietotājam jāvēršas pie bibliotēkas darbinieka.