NORAKSTS

 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
JĒKABPILS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201
Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

LĒMUMS
Jēkabpils novadā
                                                                                                          23.09.2021. (protokols Nr.9, 94.§)                                                                                     Nr.258

Par Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros ar 2021.gada 1.jūliju, apvienojoties Aknīstes novada un Jēkabpils novada pašvaldībām, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Krustpils novada, Salas novada un Viesītes novada pašvaldībām, ir izveidota Jēkabpils novada pašvaldība, kura saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktu ir jaunizveidotajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Bibliotēku likuma 6.panta trešajā daļā ir noteikts, ka Pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. Bibliotēku likuma 7.panta otrajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības bibliotēka   ir pašvaldības izveidota iestāde vai  tās struktūrvienība, kuras  valdījumā atrodas bibliotēkas krājums.
Bibliotēku likuma 8.pantā ir noteikta kārtība bibliotēkas reģistrācijai un reģistrācijai nepieciešamie dokumenti.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 3.punktā ir noteikts, ka iestādi reorganizē nododot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības citai iestādei vai vairākām citām iestādēm vai nododot pārvaldes uzdevuma izpildi privātpersonai, — rezultātā sadalāmā iestāde turpina pastāvēt.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktā ir noteikts, ka iestādi likvidē pievienojot citai iestādei, — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 27.pantu, 28.pantu, 30.pantu, 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 76.panta pirmo daļu, 101.pantu, Bibliotēku likuma 6.panta trešo daļu, 7.panta otro daļu, 8.pantu, 13.pantu, 15.panta otro daļu, 29.panta pirmo un ceturto daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā noteiktos principus, Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumus Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” un Finanšu komitejas 09.09.2021. lēmumu (protokols Nr.4, 61.§),

Jēkabpils novada dome nolemj:

 1. Izveidot iestādi “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” un apstiprināt iestādes nolikumu saskaņā ar pielikumu un noteikt, ka iestādes amatu sarakstu un amatu saimes (apakšsaimes) un līmeņiem atbilstošās mēnešalgu grupas un to maksimālās mēnešalgas nosaka dome ar atsevišķu lēmumu.
 2. Iestādei “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” nodot:
  2.1. iestādes “Jēkabpils Kultūras pārvalde” struktūrvienības “Jēkabpils galvenā bibliotēka” un “Jēkabpils pilsētas bibliotēka”;
  2.2. iestādes “Aknīstes novada pašvaldības administrācija” struktūrvienības: Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka, Gārsenes bibliotēka un Asares                 bibliotēka;
  2.3. iestādes “Jēkabpils novada Kultūras pārvalde” struktūrvienības: Ābeļu bibliotēka, Dignājas bibliotēka, Dunavas bibliotēka, Kalna bibliotēka,                       Leimaņu bibliotēka, Rubeņu bibliotēka, Zasas bibliotēka;
  2.4. iestādes “Salas novada administrācija” struktūrvienības: Salas bibliotēka, Biržu bibliotēka, Sēlpils 1.bibliotēka, Sēlpils 2.bibliotēka;
  2.5. iestādes “Viesītes novada pašvaldība” struktūrvienības: Saukas pagasta Saukas bibliotēka, Saukas pagasta Lones bibliotēka, Rites pagasta                      Rites bibliotēka, Elkšņu pagasta Elkšņu bibliotēka.
 3.  Nodot iestādes: “Viesītes bibliotēka”, “Krustpils pagasta bibliotēka”, “Kūku bibliotēka”, “Zīlānu bibliotēka”, “Mežāres bibliotēka”, “Variešu bibliotēka”, “Vīpes pagasta bibliotēka”, “Atašienes bibliotēka” iestādei “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” un noteikt, ka šajā punktā minēto nododamo iestāžu funkcijas un uzdevumus pilda iestādes “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” attiecīga struktūrvienība.
 4. Vienas pieturas aģentūrai nodrošināt attiecīgu ierakstu veikšanu publisko personu un iestāžu sarakstā.
 5. Uzdot iestādes “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” vadītājam veikt attiecīgas izmaiņas valsts amatpersonu sarakstā, attiecīgos reģistros un veikt nepieciešamās darbības nepieciešamo atļauju pārreģistrēšanai, nepieciešamības gadījumā veikt darbības bibliotēkas akreditācijai.
 6.  Pilnvarot iestādes “Jēkabpils Kultūras pārvalde” vadītāju veikt nepieciešamās darbības iestādes “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” reģistrācijas izmaiņām Kultūras ministrijas bibliotēku reģistrā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot Bibliotēku padomes atzinuma saņemšanu.
 7.  Izpilddirektoram G.Gogulim veikt nepieciešamās darbības darba tiesisko attiecību jautājumos lēmuma 1., 2. un 3.punkta izpildei, nodrošinot, tai skaitā, Darba likumā noteiktās darbinieku izvērtēšanas darbības.

 Lēmuma 1., 2. un 3.punkts stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības un kultūras jautājumos.

Pielikumā: Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas nolikums ar grozījumiem

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs                        (paraksts)                                                          R.Ragainis
Gluha 65207310

NORAKSTS PAREIZS

Jēkabpils novada pašvaldības Vienas pieturas aģentūras
Komisijas sekretāre Laila Ozoliņa
Dokumenta parakstīšanas datums ir droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SA- TUR LAIKA ZĪMOGU