Apstiprināts ar Latvijas Bibliotēku padomes
2021.gada 19.oktobra sēdes lēmumu

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai

Bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura pārskata periodā (2016.-2020.g.) darbojās kā koordinējošais metodiskais centrs Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldību bibliotēkām. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra Šmita, Skaidrīte Daņiļēviča, Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem reģiona galvenās bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:  Lasīt tālāk>>>