Maksas pakalpojumi

Jēkabpils pilsētas domes 2022. gada 24.marta lēmums Nr.194 (protokols Nr.6., 13.paragrāfs)
IESTĀDES “JĒKABPILS NOVADA GALVENĀ BIBLIOTĒKA” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDISi:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)
1. Kopēšana un izdruka  
1.1. Melnbalta kopēšana un izdruka no
pakalpojuma saņēmēja materiāliem1
1 A4 formāts
(no vienas puses)
0,08 0,02 0,10
1.2. Melnbalta kopēšana un izdruka no
pakalpojuma saņēmēja materiāliem1
1 A4 formāts
(no abām pusēm)
0,12 0,03 0,15
1.3. Melnbalta kopēšana un izdruka no
pakalpojuma saņēmēja materiāliem
1 A3 formāts
 (no vienas puses)
0,18 0,04 0,22
1.4. Melnbalta kopēšana un izdruka no
pakalpojuma saņēmēja materiāliem
1 A3 formāts
(no abām pusēm)
0,28 0,06 0,34
1.5. Krāsaina kopēšana un izdruka no
pakalpojuma saņēmēja materiāliem
1 A4 formāts 0,28 0,06 0,34
1.6. Krāsaina attēla kopēšana un izdruka no
pakalpojuma saņēmēja materiāliem
½ A4 formāts 0,37 0,08 0,45
1.7. Krāsaina attēla kopēšana un izdruka no
pakalpojuma saņēmēja materiāliem
1 A4 formāts 0,66 0,14 0,80
1.8. Krāsaina attēla kopēšana un izdruka no
pakalpojuma saņēmēja materiāliem
1 A3 formāts 1,32 0,28 1,60
1.9. Melnbalta  kopēšana un izdruka  no
bibliotēkas krājuma materiāliem1
1 A4 formāts
(no vienas puses)
0,08 - 0,082
1.10. Melnbalta  kopēšana un izdruka  no
bibliotēkas krājuma materiāliem1
1 A4 formāts
(no abām pusēm
0,12 - 0,122
1.11. Melnbalta  kopēšana un izdruka  no
bibliotēkas krājuma materiāliem
1A3 formāts
(no vienas puses)
0,18 - 0,182
1.12. Melnbalta  kopēšana un izdruka  no
bibliotēkas krājuma materiāliem
1 A3 formāts
(no abām pusēm)
0,30 - 0,302
1.13. Krāsaina kopēšana un izdruka no
bibliotēkas krājuma materiāliem
1 A4 formāts 
 
0,28 - 0,282
1.14. Krāsaina attēla kopēšana  un izdruka no
bibliotēkas krājuma materiāliem
½  A4 formāts 0,37 - 0,372
1.15. Krāsaina attēla kopēšana un izdruka no
bibliotēkas krājuma materiāliem
1 A4 formāts 0,66 - 0,662
1.16. Krāsaina attēla kopēšana un izdruka no
bibliotēkas krājuma materiāliem
1 A3 formāts 1,32 - 1,322
2. Skenēšana no pakalpojuma saņēmēja materiāliem lapa 0,17 0,03 0,20
3. Laminēšana        
3.1.  Laminēšana 1 A4 formāts 0,58 0,12 0,70
3.2.  Laminēšana 1 A3 formāts 1,16 0,24 1,40
4. Iesiešanas pakalpojumi  
4.1. Iesiešana līdz 50 lapām
A4 formāta
0,82 0,18 1,00
4.2. Iesiešana no 50 līdz 100
A4 formāts
1,24 0,26 1,50
4.3. Iesiešana virs 150 A4
formāts
2,70 0,41 3,30
4.4. Iesiešana ar pasūtītāja 
iesiešanas piederumiem
1 dokuments 0,50 0,10 0,60
4.5. Termoiesiešana līdz 60 lapām 2,07 0,43 2,50
4.6. Termoiesiešana līdz 160 lapām 2,89 0,61 3,50
4.7. Termoiesiešana līdz 340 lapām 3,31 0,70 4,01
5. Starpbibliotēku abonementa izmantošana  1 pieprasījums pēc pasta
pakalpojumu izmāksām
pēc pasta
pakalpojumu izmāksām
pēc pasta
pakalpojumu izmāksām2
6. Nozaudētas lietotāja kartes
atjaunošana ar laminēšanu
1 dokuments 0,25 0,05 0,30
7. Kavējuma nauda par izdevuma
nodošanas termiņa neieverošanu
diena - - 0,033
8. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu zāles noma stunda 8,26 1,74 10,00
9. Teksta pārrakstīšana (līdz 2 lapām) 1 vārds 0,01 0,00 0,01
10. Grāmatu, tajā skaitā darba burtnīcu u tml. apvakošana Kūku bibliotēkā 1 vienība 0,41 0,09 0,50
11. Gida pakalpojumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētas un pagasta teritorija        
11.1. grupai (līdz 10 cilvēki) 1 stunda 10,00 0,002 10,00
11.2. grupai (11-30 cilvēkiem) 1 stunda 20,00 0,002 20,00
11.3.  grupai svešvalodās (EN, RU) 1 stunda 25,00 0,002 25,00

Piezīmes:

Skolēniem, studentiem, personām ar invaliditāti, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm (uzrādot attiecīga statusa apliecinošu dokumentu) 5 (piecas) A4 melnbaltas izdrukas bez maksas (vienā bibliotēkas apmeklējuma reizē).
2Pakalpojumam pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d) apakšpunktu.
Pakalpojumam pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots.
* Pakalpojums spēkā no 05.05.2022