Maksas pakalpojumi

Jēkabpils pilsētas domes 2018. gada 22.novembra lēmums Nr.494 (protokols Nr.26., 11.paragrāfs)
Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes Kultūras pārvaldes
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā ir apstiprināti šādi maksas pakalpojumi:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)
1. Kopēšanas pakalpojumi  
1.1. Kopēšana 1 A4 formāts
(no vienas puses)
0,07 0,01 0,08
    1 A4 formāts
(no abām pusēm)
0,10 0,02 0,12
    1A3 formāts
 (no vienas puses)
0,15 0,03 0,18
    1 A3 formāts
(no abām pusēm)
0,25 0,05 0,30
1.2. Krāsaina kopēšana 1 A4 formāts 0,25 0,05 0,30
1.3. Krāsaina attēla kopēšana ½ A4 formāts 0,33 0,07 0,40
    1 A4 formāts 0,66 0,14 0,80
    1 A3 formāts 1,32 0,28 1,60
1.4. Kopēšana no bibliotēkas fondā
esošajām grāmatām
1 A4 formāts
(no vienas puses)
0,07 - 0,07*
    1 A4 formāts
(no abām pusēm
0,10 - 0,10*
    1A3 formāts
(no vienas puses)
0,15 - 0,15*
    1 A3 formāts
(no abām pusēm)
0,25 - 0,25*
2. Informācijas iegūšana no datora  
2.1. Melnbalta izdruka 1 A4 formāts 
(no vienas puses)
0,07 0,01 0,08
    1 A4 formāts
(no abām pusēm
0,10 0,02 0,12
    1A3 formāts
(no vienas puses)
0,15 0,03 0,18
    1 A3 formāts
(no abām pusēm)
0,25 0,05 0,30
2.2. Melnbalta izdruka ar attēlu 1 A4 formāts 0,08 0,02 0,10
2.3. Krāsaina izdruka 1 A4 formāts 0,25 0,05 0,30
    1A3 formāts 1,32 0,28 1,60
2.4. Krāsaina izdruka ar attēlu ½ A4 formāts 0,33 0,07 0,40
    1 A4 formāts 0,66 0,14 0,80
2.5. Bibliogrāfiskā saraksta izdruka 1 A4 formāts 0,07 - 0,07*
2.6. Skenēšana 1 A4 formāts 0,12 0,03 0,15
3. Laminēšana 1 A4 formāts 0,50 0,11 0,61
    1A3 formāts 0,99 0,21 1,20
4. Iesiešanas pakalpojumi  
4.1. Iesiešana līdz 50 lapām
A4 formāta
0,62 0,13 0,75
    no 50 līdz 100
A4 formāts
1,24 0,26 1,50
    virs 150 A4
formāts
2,48 0,52 3,00
4.2. Termoiesiešana līdz 60 lapām 2,07 0,43 2,50
    līdz 160 lapām 2,89 0,61 3,50
    līdz 340 lapām 3,31 0,70 4,01
4.3. Iesiešana ar pasūtītāja 
iesiešanas piederumiem
1 dokuments 0,41 0,09 0,50
5. Starpbibliotēku abonementa
izmantošana (1 pieprasījums)
līdz 100 lapām 1,00 - 1,00*
    virs 100 lapām 1,50 - 1,50*
6. Nozaudētas lietotāja kartes
atjaunošana ar laminēšanu
1 dokuments 0,25 0,05 0,30
7. Kavējuma nauda par izdevuma
nodošanas termiņa neieverošanu
diena - - 0,03**

Piezīmes:

*   Ar PVN nepaliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu
**  pievienotās vērtības nodokļa likums netiek piemērots

Trigger the fancybox