Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija 2004. gada nogalē uzsāka bibliotēku akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta noteikumos "Bibliotēku akreditācijas noteikumi". Latvijas Bibliotēku padome ir apstiprinājusi Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikumu un Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvu. Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiek sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprina Latvijas Bibliotēku padome.

2019.gada atzinumi par atkārtotu publisko bibliotēku akreditāciju un to atbilstību
vietējas nozīmes bibliotēkas statusam 


2018.gada atzinumi par atkārtotu publisko bibliotēku akreditāciju un to atbilstību
vietējas nozīmes bibliotēkas statusam