Bibliotēka apkalpo Jēkabpils novada iedzīvotājus.
Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai eID karti.
Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājs iepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem
un Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.
Aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti drukātiem burtiem,
ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un
Bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu.
Bibliotēkas lietošanas noteikumi 
Reģistrācijas kartes var aizpildīt elektroniski un
nosūtīt uz e-pastu info.jngb@edu.jekabpils.lv vai berni.jngb@edu.jekabpils.lv 
Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas veidlapa pieaugušajiem
Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas veidlapa bērniem
Lietotājiem jāievēro saņemto iespieddarbu lietošanas termiņš:
grāmatām - 1 mēnesis;
Jaunieguvumiem, paaugstināta pieprasījuma iespieddarbiem 
un žurnāliem - 10 dienas.
Lietošanas termiņu var pagarināt, ierodoties bibliotēkā, 
elektroniski - izmantojot lietotāja autorizācijas datus, vai
zvanot pa tālruni: 29642338,
rakstot uz e-pastiem: info.jngb@edu.jekabpils.lv.
Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši iespieddarbus, 
jāmaksā soda nauda - 0.03 EUR par katru nokavēto dienu.