Bibliotēka apkalpo Jēkabpils pilsētas un reģiona iedzīvotājus.
Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai eID karti.
Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājs iepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem
un Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politiku.
Aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti drukātiem burtiem,
ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un
Bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu.
Bibliotēkas lietošanas noteikumi 
Reģistrācijas kartes var aizpildīt elektroniski un
nosūtīt uz e-pastu abonements@jgb.lv vai berni@jgb.lv
Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karte pieaugušajiem
Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karte bērniem
Lietotājiem jāievēro saņemto iespieddarbu lietošanas termiņš:
grāmatām - 1 mēnesis;
Jaunieguvumiem, paaugstināta pieprasījuma iespieddarbiem 
un žurnāliem - 10 dienas.
Lietošanas termiņu var pagarināt, ierodoties bibliotēkā, 
elektroniski - izmantojot lietotāja autorizācijas datus, vai
zvanot pa tālruni: 65232588 vai mob.29642338,
rakstot uz e-pastiem: abonements@jgb.lv.
Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši iespieddarbus, 
jāmaksā soda nauda - 0.03 EUR par katru nokavēto dienu.

Trigger the fancybox