Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 • Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācija par  krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;
 • Bibliotēkas abonēto datu bāzu (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv, LETAs arhīvs.lv) izmantošana;
 • Bibliotēkas veidoto datu bāzu (Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs un novadpētniecības datu bāze) izmantošana;
 • Interneta izmantošana;
 • Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 •  Novadpētniecības materiālu izmantošana;
 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, tematiski pasākumi u.tml.);
 • Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils novada bibliotēkām, Latvijas Nacionālās bibliotēkas;
 • Specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem;
 • Lasītājiem ar kustību, redzes un citiem funkcionāliem veselības traucējumiem ir tiesības saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā dzīves vietā (pilsētas teritorijā);
 • Cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem ir iespēja pasūtīt audiogrāmatas un grāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas;
 • Piešķiram lasītājiem autorizācijas datus darbam kopkatalogā un e-grāmatu bibliotēkā 3td.lv.