Ir pamats uzskatīt, ka 1924. gada 16. jūlijā darboties sākusi Krustpils pilsētas valdes bibliotēka ir likusi pamatus Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbībai un attīstībai. Nodibinātā Krustpils pilsētas valdes bibliotēka darbojas gan Latvijas brīvvalsts laikā, gan pirmās padomju okupācijas laikā (1940 - 1941), gan nacistiskās Vācijas okupācijas laikā (1941 - 1945).
1946.gadā Krustpils pilsētas bibliotēka atrodas pilsētas kinoteātri "Par mieru", Rīgas ielā 111.
1950.gadā teritoriālo izmaiņu rezultātā tiek izveidots Krustpils rajons, līdz ar to tiek mainīts bibliotēkas nosaukums. Tās nosaukums no 1950. gada ir Krustpils rajona bibliotēka.
1953.gada 6. novembrī izveido Krustpils pilsētas bērnu bibliotēkas nodaļu ar savu fondu un uzskaiti. 
1959. gadā bibliotēkai piešķir jaunas telpas Krustpils rajona kultūras namā, Rīgas ielā 212. Šeit bibliotēka atrodas arī pašlaik.
1962. gadā pēc kārtējās teritoriālās reformās, kad Krustpils rajons tiek likvidēts un Krustpils pilsēta pievienota Jēkabpilij, bibliotēka iegūst jaunu nosaukumu – Jēkabpils rajona bibliotēka.
1975. gadā sākoties bibliotēku centralizācijai, mainās bibliotēkas nosaukums - Jēkabpils rajona Centrālā bibliotēka. Sāk veidot rajona bibliotēku kopkatalogu.
1984. gadā bibliotēkā sāk darboties divi interešu klubi - jauno literātu klubs "Literāts" un jauniešu klubs "Limuzīns".
1997. gadā ar Sorosa Fonda - Latvija atbalstu uzsākta bibliotēkas automatizācija.
1999. gadā pārejot pilsētas domes pakļautībā, bibliotēka iegūst savu pašreizējo nosaukumu - Jēkabpils Galvenā bibliotēka. Šajā paša gadā ar Sorosa Fonda – Latvija atbalstu tiek uzstādīts radiolinks, kas nodrošina pastāvīgu Internet pieslēgumu bibliotēkai.
2000. gadā ar OSI Network Library Program - Budapeštā atbalstu, sadarbojoties Aizkraukles rajona Galvenajai bibliotēkai, Ogres Centrālajai bibliotēkai, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas bibliotēkai un Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai tiek izveidots "Vienotais Daugavas informācijas tīkls". Atklāj Informācijas centru.
2001. gadā ar Eiropas integrācijas biroja un Eiropas Savienības informācijas centra atbalstu bibliotēkā atklāj Eiropas Savienības Informācijas punktu. Lai popularizētu bibliotēkas darbu, pirmo reizi Bibliotēku nedēļas ietvaros notiek atvērto durvju diena. 
2002. gadā bibliotēka iesaistās Latvijas Kultūrkapitālā fonda rīkotāja projektu konkursā "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām", un akcija "Atbalsts lauku bibliotēkām". Interešu apvienības "Literāts" autori izdod pirmo dzejoļu krājumu "Tāds smeldzīgs laiks".
2003. gadā bibliotēku informāciju tīklu konsorcijs atbalsta bibliotēkas izstrādāto pilotprojektu "Automatizācijas ieviešana Jēkabpils rajona pašvaldību publiskajās bibliotēkās.
2004.gada no februāra bibliotēka atsāk rīkot Jauno grāmatu dienas, kas notiek katra mēneša pirmajā piektdienā Eiropas Savienības informācijas punkts saņem jaunus informatīvos materiālus par Eiropas Savienību Bibliotēka sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu veidu – gados vecāku lasītāju un cilvēku ar kustības traucējumiem apmeklēšana mājās. Jūlijā bibliotēkā sākas remontdarbi un telpu pārkārtošana.Tiek paplašināts informācijas centrs un grāmatu abonements. Novembrī bibliotēku apmeklē un tiekas ar rajona pašvaldību pārstāvjiem, bibliotēku darbiniekiem kultūras ministre Helēna Demakova.
2004. gadā bibliotēka sarīko grāmatu atvēršanas svētkus jaunā dzejnieka – jēkabpilieša Ronalda Brieža dzejoļu grāmatai „Asaru gāze”, Ainas Karlsones  ex libru grāmatai „Grāmatzīmes Jēkabpils novadam”, Annas Skaidrītes Gailītes pasaku grāmatai „Aleksandras pasakas par vasaru”, Jāzepa Vuškāna grāmatai „Piemiņas koki Latvijā un pasaulē”, Ligitas Ābolnieces  trešajam dzejoļu krājumam „Dvēselē ledus iet ...”
2005. gadā ar Čehijas Nacionālās bibliotēkas izstādi “ Kārļa IV laika kultūra centrā un perifērijā”, pilnībā atsākās darbs izremontētajās bibliotēkas telpās. Izstādes atklāšanā piedalījās Čehijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jans Finferle.
Lasītavā nomainītas mēbeles: jauni galdi lasītājiem un plaukti lasītavas fondam, avīzēm un žurnāliem.
Turpinās “ Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” (VVBIS) projekts jeb Gaismas tīkla realizācija. Bibliotēkas visā Latvijā tiek apgādātas ar datoriem, lokālajiem datu pārraides tīkliem un interneta pieslēgumiem. Arī Jēkabpils galvenā bibliotēka projekta ietvaros saņēmusi 13 jaunus datorus. Tagad katram bibliotēkas darbiniekam ir darba dators. No aprīļa Jēkabpils pilsētas bibliotēkās katram apmeklētājam dota iespēja 30 minūtes bez maksas izmantot internetu.
Realizēts projekts “ Bibliotēka kā mūsdienīgs komunikāciju centrs bērniem”. Valsts svētkos, 18. novembrī, bibliotēka saņem Jēkabpils pilsētas Goda Rakstu “ Par veiksmīgu piedalīšanos projektos un to realizēšanu”.
Uzsākta gatavošanās bibliotēkas akreditācijai. Tiek strādāts pie bibliotēkas pašraksturojuma (nolikuma, koplīguma u.c. dokumentācijas caurskatīšana).
Pabeigta bibliotēkas grāmatu fonda inventarizācija.
2005. gadā  grāmatu atvēršanas svētkus piedzīvo Z.Daugules pirmais dzejoļu krājums “ Izdomā šovakar būt”, Lūcijas Ķuzānes “ Malle”, U.Lasmaņa “ Ko neparedzēja hercogs Jēkabs”, G.Svilpes “ Zasa un tās ļaudis Sēlijas novadā”.
Uzsākta sadarbība ar Jēkabpils Mākslas skolu. Bibliotēkā regulāri var aplūkot Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstādes.
Jēkabpils rajona Salas pagastā notika akcijas "Atbalsts lauku bibliotēkām" 100 grāmatu svētki.
2006. gada 6. martā bibliotēka veiksmīgī iziet akreditāciju, 2006. gada 15. maijā saņem LR Kultūras ministrijas akreditācijas apliecību Nr.23 par tai piešķirto reģiona galvenās bibliotēkas statusu. Bibliotēka uzsāk darbu ar fondu kustības moduli / automatizēto lasītāju apkalpošanu, t.i., krājuma izsniegšanu, saņemšanu, lasītāju reģistrāciju.Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta ietvaros turpinās Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) jeb "Gaismas tīkla" projekta realizācija. Projekta ietvaros visās Jēkabpils rajona bibliotēkās ir izveidots Internet pieslēgums. Turpinās Internet pieslēguma ātruma uzlabošana, lokālo tīklu izveide, tiek saņemta jauna datortehnika un apmācīti darbinieki darbam ar informācijas tehnoloģijām. Galvenā bibliotēka projekta ietvaros saņēma piecus jaunus datorus. 7. aprīlī notiek Zemgales novada erudīcijas konkursa bibliotēku lietotājiem "Meklē un atrodi datubāzē www.letonika.lv fināls.14.jūlijā Ligitas Ābolnieces prozas darba "Jūras dziesma" atvēršanas svētki.22.septembrī Jēkabpilī (Tautas namā, pilsētas skolās, bērnudārzos, agrobiznesa koledžā, veikalā RIMI) noritēja rajona 5. Grāmatu svētki. Bibliotēkas darbinieki piedalās Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas autoru apvienības (AKKA/LLA) pētījumā "Autoru darbu izmantošana Latvijas bibliotēkās: 2003 - 2005".
2007.gadā Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” parakstīja vienošanos par sadarbību Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda publisko bibliotēku attīstības projektā ar visām 527 Latvijas pašvaldībām. Šis process tika uzsākts 2007. gada martā, kad aģentūra pašvaldībām nosūtīja  piedāvājumu parakstīt vienošanos. Vienošanās paredz, ka pašvaldības kā partneri šajā projektā nodrošinās remontu bibliotēku telpās, papildus mēbeles jaunajai datortehnikai, kā arī finansējumu un vispārēju atbalstu bibliotēku turpmākajai attīstībai, savukārt valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, kas ir Latvijas valsts un Geitsu fonda līdzfinansētā projekta īstenotāja Latvijā, nodrošinās pašvaldību bibliotēkas ar jaunu datortehniku, ātrāku un kvalitatīvāku interneta pieslēgumu un rīkos bezmaksas apmācības bibliotekāriem un bibliotēku lietotājiem.
Grozījumi Bibliotēku likumā paredz nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datoru. Datora bezmaksas izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumos.
Paaugstinot kvalifikāciju 14 bibliotēkas darbinieki piedalījušies 15 profesionālās apmācības kursos, 3 bibliotēkas darbinieki turpina mācības dažādās Latvijas augstskolās.
5. jūlijā Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros notika Annas Skaidrītes Gailītes grāmatas „Dzirkstis no dievišķās uguns”, kas vēsta par novadnieku, mākslinieku Kalvju dzimtas vēsturi,  atvēršanas svētki.
14. septembrī Zasas pagastā notika akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” Jēkabpils rajona grāmatu svētki.
2. novembrī notika rakstnieces Lūcijas Ķuzānes 80. jubilejas svinības un grāmatas par Aleksandru Pelēci „Aleksandrs” atvēršanas svētki.
Akreditāciju iziet 13 rajona publiskās bibliotēkas, pārējās bibliotēkas turpina nopietni gatavoties gaidāmajai akreditācijai.
2008.gadā turpinājās bibliotēkas līdzdalība Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” realizēšanā. Vienošanās paredz, ka pašvaldības kā partneri šajā projektā nodrošinās remontu bibliotēku telpās, papildus mēbeles jaunajai datortehnikai, kā arī finansējumu un vispārēju atbalstu bibliotēku turpmākajai attīstībai, savukārt valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, kas ir Latvijas valsts un Geitsu fonda līdzfinansētā projekta īstenotāja Latvijā, nodrošinās pašvaldību bibliotēkas ar jaunu datortehniku, ātrāku un kvalitatīvāku Interneta pieslēgumu un rīkos bezmaksas apmācības bibliotekāriem un bibliotēku lietotājiem.
Projekta ietvaros 14 bibliotēkas darbinieki triju nedēļu kursos papildināja praktiskās darba iemaņas un ieguva zināšanu apliecinājumus sekojošos mācību kursos: Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana; Efektīvas pasniegšanas metodes; Inovatīva darbība bibliotēkās; Lasītāju motivēšana; Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā. Pieci bibliotēkas darbinieki apguva videolupas un telelupas izmantošanas iespējas.
Projekta ietvaros bibliotēkā tika uzlabots Interneta datu pārraides ātrums, izveidots jauns lokālais datortīkls, saņemti jauni 7 datorkomplekti, krāsu un melnbaltā multifunkcionālā iekārta un specializēts datortehnikas komplekta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (redzes problēmām).
1. Bibliotēka piedalījās Latvijas Avīzes organizētajā akcijā "Latvijas vienotības josta", kurā katrs varēja uzrakstīt savu laba vēlējumu Latvijas valstij, tās nākotnei.
2. 19.septembrī Jēkabpils Tautas namā notika akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” septītie Jēkabpils rajona grāmatu svētki. Grāmatu svētku ietvaros rīkotie pasākumi notika arī visās pilsētas skolās un tajos piedalījās visu pilsētas pirmsskolas iestāžu audzēkņi.
3. Turpinājās rajona bibliotēku akreditācija. Martā un aprīli akreditācijas komisija apmeklēja 20 rajona bibliotēkas.
Visas 33 Jēkabpils rajona bibliotēkas ir veiksmīgi izgājušas akreditāciju un saņēmušas LR Kultūras ministrijas akreditācijas apliecības.
4. No 1. jūnija Jēkabpils rajona 7 pagasta un 2 pilsētu bibliotēkas sāk strādāt ar IT Alise 4-i moduli.
5. Jēkabpils galvenajā bibliotēkā 2008. gadā tika organizēti 40 pasākumi un 72 izstādes. Bērnu literatūras nodaļa, kopēju pasākumu rīkošanā,  sākusi  aktīvi  sadarboties  ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm.
2009.gadā turpinās līdzdalība Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā  Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” realizēšanā Jēkabpils Galvenajā un novadu bibliotēkās. Projekta ietvaros bibliotēku darbinieki guva darba iemaņas un apliecinājumus jau mācību kursos 2007. – 2008. gadā.2009. gadā šī projekta ietvaros bibliotēkas darbinieki apmeklēja kursus:„  Klientu portāla e-latvenergo.lv iespējas”. V/a „Kultūras informācijas sistēmas” projekta ”Elektroniskās publikācijas 
 Latvijas bibliotēkām” ietvaros: datu bāzu izmantošanas apmācību  semināru ”Latvijas datu bāzu  elektroniskie   resursi bibliotēku lietotājiem” (par LURSOFT un LETONIKA datu bāzēm);
26. novembrī Jēkabpils pilsētas dome pieņem lēmumu „Par Kultūras pārvaldes izveidošanu”. Veicot pilsētas iestāžu: Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Krustpils kultūras nams un Jēkabpils Tautas nams reorganizāciju, tās apvienojot.
Valstī notiek reģionālā reforma, tā skar arī bibliotēku darbu. Līdz šim galvenās bibliotēkas funkcijas finansēja Jēkabpils rajona padome. 2009. gada decembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu „Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu” ar Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu par kopējo summu 6060,00 LVL
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā un Bērnu literatūras nodaļā 2009. gadā organizēti 54 pasākumi un 120 izstādes. 
Lielākie pasākumi:
Bibliotēkas darbinieces aktīvi piedalījās čehu kultūras dienu organizēšanā no 14. – 19. aprīlim:
pasaku pēcpusdienas p.i.i. „Zvaniņš un „Kāpēcītis”;
izstādes atklāšana JGB ar Čehijas vēstniecības pārstāvju piedalīšanos „Čehu 
baroka arhitektūras daile Vladimīra Uhera fotogrāfijās”;
izstāde: „Čehu literatūra un Latvija”.
11. maijā Eiropas Savienības informācijas punkts Jēkabpilī sadarbībā ar  Naturalizācijas pārvaldes Latgales reģionālo nodaļu organizēja jauniešiem zināšanu konkursu „Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” un atklāja ceļojošo izstādi;
10. jūlijā Krustpils pilī notika Gundara Kalves pirmās grāmatas „Līnis” atvēršanas  svētki;
Sadarbībā ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbinieces organizēja Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ceļojošo izstādi „Pasaule klikšķa attālumā” atklāšanu Jēkabpilī tirdzniecības centrā RIMI;
Noorganizēti un veiksmīgi novadīti Jēkabpils rajona 8. Grāmatu svētki Aknīstē 2009. gada 18. septembrī;
Bērnu literatūras nodaļa aicināja bibliotēkas lietotājus piedalīties konkursā „Meklē un atrodi Internetā”  no 15. septembra līdz 15. oktobrim;
Bibliotēkas darbinieces piedalījās Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” rīkotajā konkursā „Veiksmes stāsts”. Bērnu literatūras nodaļas veiksmes stāsts par Robertu guva konkursa rīkotāju atzinību un tika nofilmēts sižets, kurš ir pieejams: http://tresaistevadels.blogspot.com/ - 27.10.2009 – Roberta stāsts;
Ziemeļvalstu nedēļai (9-15. novembris) veltīts pasākumu cikls:
literārās stundas Jēkabpils Vakara vidusskolā „Knuts Hamsuns dzīve, daiļrade un laiks.” – 10; 12. novembrī;
pasākums „Mūsu ziemeļu draugi” (Bērnu literatūras nodaļā) – 12. novembrī;
pirkstiņ leļļu teātris p.i.i. Zvaniņš „Zvēru kari” – 27. novembrī.
19.decembrī bibliotēkā notika pasākums „Dāvini no sirds” akcijas „Sasildīsim dzīvnieku patversmes iemītnieku sirdis” ietvaros;
Jau astoto gadu ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu visā Latvijā notiek konkurss bērnu bibliotēku lasītājiem “Bērnu žūrija”. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa šajā konkursā piedalās kopš tā pirmsākumiem. 2009. gada „Bērnu žūrijā” finālā piedalījās 73 jēkabpilieši, vecumā no astoņiem līdz 14 gadiem. 2009.gadā bibliotēku apmeklētājiem bija iespēja bez maksas skatīties latviešu filmas portālā www.filmas.lv, kuru izveidoja Latvijas Nacionālais Kino centrs sadarbība ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēma”. 2009.gadā uzsākts Net-Safe Latvija projekts, kurš vērsts uz bērnu, jauniešu un vecāku informēšanu un izglītošanu interneta satura drošības jomā – par iespējamiem draudiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana). Projekts arī nodrošina iespēju sabiedrībai mājaslapā www.drossinternets.lv elektroniski ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā.
2010.gadā pēc reorganizācijas bibliotēka turpina darbu kā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes struktūrvienība.
2010. gada decembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu „Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu” ar Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadiem un papildus arī ar Neretas novadu.
No 19. februāra Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā atvērts Virszemes televīzijas mācību punkts.
Sadarbībā ar Jēkabpils 3. vidusskolu izveidota sociālo resursu karte. (2010.- Eiropas gads cīņai  pret  nabadzību un sociālo atstumtību).
Noorganizēta akcija „Grāmata savu īsto vērtību atklāj tad, kad īstā grāmata nonāk īstā lasītāja rokās”, aicinājums iedzīvotājiem dāvināt grāmatas un preses izdevumus bibliotēkai.
Bibliotēkā no 7. līdz 19. jūnijam vāca ziedojumus dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas atbalstam (saziedoti 54, 81 Ls).
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā un Bērnu literatūras nodaļā 2010. gadā noorganizēti 67 pasākumi un izveidotas105 izstādes.
Novadīti grāmatu atvēršanas svētki literātiem - novadniekiem:
1. Ligita Ābolniece” Ar Vārda acīm”– esejas par Bībeles motīviem - 11. februārī
2. Jānis Popovs stāstu krājums „Taksists” - 24. septembrī
3. Anna Skaidrīte Gailīte biogrāfiskais romāns "Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā'' - 3. novembrī.
Noorganizēti un veiksmīgi novadīti Jēkabpils rajona 9. Grāmatu svētki Kūku pagasta Sūnu skolā 2010. gada 17. septembrī;
Pirmo reizi Dzejas dienās Jēkabpils pilsētā kursēja literārais autobuss (10. septembrī).
2011. gada martā Jēkabpils Galvenās bibliotēkas pagaidu adrese – Rīgas iela 190 (Krustpils kultūras nama renovācijas laikā);
20. jūnijā akreditācijas komisija atzinīgi novērtē bibliotēkas darbu un 2011. gada 22.septembrī saņem LR KM akreditācijas apliecību Nr.23A;
Turpinās „Trešais tēva dēla” projekta īstenošana.
Šogad sadarbībā ar Lattelecom, iesaistījāmies projektā „Pieslēdzies, Latvija!”. Kura ietvaros īstenotajā akcijā „Bibliotēka dodas pie lietotāja”. Laikā no 2011. gada 16. jūlija līdz 16. oktobrim, JGB darbinieces, realizēja mājas apmācību, pamatiemaņas 6 lietotājiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām, darbā ar datoru un internetu;
2011. gadā noorganizēti 47 pasākumi un izveidota 71 izstāde;
2011. gadā izstrādājām un analizējām Lietotāju aptauju par bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.;
Organizējām SKDS piedāvāto aptauju bibliotēkas lietotājiem pēc noteiktiem kritērijiem.
2012. gada martā pēc renovācijas projekta „Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” pabeigšanas Krustpils Kultūras namā, Jēkabpils Galvenā bibliotēka martā atsāk darbu Rīgas ielā 212.
Bibliotēkas telpās tika veikta apkures sistēmas, logu, durvju un grīdas seguma nomaiņa. Tika iegādāti jauni grāmatu plaukti, 13 datorkrēsli un pieci datori. Bibliotēkas telpas ir kļuvušas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ierīkots pacēlājs). Ierīkota ventilācija, kas uzlabo darba apstākļus. Bibliotēkas telpas ir kļuvušas siltākas un gaišākas. Mācību un darba sanāksmju rīkošanai izmantojam kultūras namā iekārtoto semināru telpu.
Bibliotēkas profesionālajā pārraudzībā ir 69 bibliotēkas (39 publiskās un 30 skolu bibliotēkas). 12 reģiona publiskās bibliotēkas 2012.gadā veiksmīgi tika atkārtoti akreditētas.
Lai iegūtu jaunas zināšanas,13 bibliotēkas darbinieki aktīvi piedalījās 26  piedāvātajos profesionālās pilnveides pasākumos.
Projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros notikušās apmācības par bibliotēku interešu pārstāvniecības pamatjautājumiem, interešu pārstāvniecības darba plānošanu un īstenošanu.
Darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Kuldīgas un Ventspils bibliotēkas.
Bibliotēku apmeklēja kolēģi no Limbažu un Ķeguma novadiem.
2012. gadā noorganizēti 54 pasākumi, izveidotas 90 izstādes, kā interesantākos var minēt: Pasākumu cikls „Uzņēmēji – novadnieki” notika četras „Dzīvās ekonomikas stundas”: ar  z/s „Vīnkalni” īpašnieku Andri Felsu, ziedu salona „Kastaņi” īpašnieci Aelitu Žikari, mākslas salona „Sakta” īpašniekiem ar Maiju un Jāni Bitēm un mājražotāju Sanitu Dīriņu.  Ligitas Ābolnieces dzejas krājuma „Tavas mājas ir Debesīs” atvēršanas svētki. Ligita ir radījusi lirisku dienasgrāmatu savas mātes piemiņai.
Akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” 11. Grāmatu svētkus Viesītē.
Atzīmējot Dzejas dienas tika organizēts pasākums pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem „Runčuka pantiņu kaujas”. Interesants akcents Dzejas dienās bija dzejas autobusa brauciens pa pilsētas 5. maršrutu, kuru uz divām stundām savā ziņā pārņēmuši Jēkabpils radošās apvienības «Literāts» dzejnieki.
Bibliotēkas lasītavā regulāri tiek rīkotas vietējo mākslinieku izstādes, veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Jēkabpils Mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem, bet ne tikai. Augustā – atklāta viena no ievērojamākiem Saukas novada cilvēkiem Nikolaja Malcenieka miniatūrakvareļu izstāde. Kā papildinājums miniakvareļu izstādei bibliotēkā bija skatāmi materiāli par Nikolaja Malcenieka dzīves gājumu un daiļradi no bibliotēkas krājuma.
2013.gadā JGB turpina veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Jēkabpils reģiona, kā arī (saskaņā ar noslēgto līgumu) Neretas novadā, kopā 69 bibliotēkās - 39 publiskajās un 30 skolu bibliotēkās).
Bibliotēka piedalījās Labsserviss.lv sadarbībā ar galveno partneri Lattelecom rīkotajā kampaņā “Uzslavē labu servisu”.
Piedaloties Microsoft Latvia un Samsung Electronics Baltics izsludinātajā publisko bibliotēku pasākumu konkursā „Strādā no bibliotēkas!”  Microsoft Latvia saņēmām balvu - viedtālruni Samsung ATIVES. Bibliotēkā organizētā pasākuma „Strādā jebkur!” aktualitāte bija darba iespēju nodrošināšana ārpus fiziskās darbavietas.
Sadarbībā ar skolu bibliotēkām notika Latvijas Republikas 95. gadadienai veltīts pasākums - akcija „Lasītprieks”. Mērķis – nostiprināt lasītprasmes iemaņas, veidojot interesantāku lasīšanas procesu. Šī gada uzdevums bija veidot grāmatu, enciklopēdiju vai albumu par savu dzimto pusi.
2013. gadā noorganizēti 97 pasākumi, izveidotas 115 izstādes, kā interesantākos var minēt:
1. „Darbu sev radījām pašas”- dzīvās ekonomikas stunda Jēkabpils agrobiznesa koledžas audzēkņiem (tikšanās ar uzņēmējām  Artu Lindmani un Lāsmu Elksni).
2. Mīlestība pret dzejnieku jeb Krāsainās pasakas (pasākums Imanta Ziedoņa piemiņai).
3. Vasilisas Vasilišinas krustdūrienu gleznu izstāde (sadarbībā ar ukraiņu biedrību „Javir”).
4. Ceļojoša izstāde „Jāzepa Vītola jubilejas preses konference”.
5. „Spēles ar dzejoļiem” (Ojāra Vācieša piemiņas pasākums sadarbībā ar Jēkabpils vakara vidusskolu).
6. Bibliotēkas darbinieki un apmeklētāji piedalījās zibakcijā - “Lasīsim kopā”.
7. Pa literārā mantojuma pēdām „Zvaigzne, kas kvēloja uz zemes – Jānis Akuraters” (tikšanās ar Ābeļu pagasta vēstures muzeja vadītāju Arnoldu Jakubovski un novadpētnieci Ausmu Bērziņu).
Akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” 12. Grāmatu svētki Jēkabpilī. Svētku ietvaros rīkotie pasākumi notika pilsētas kultūras, izglītības, pirmsskolas izglītības iestādēs.
Dzejas dienu pasākumi:
1. „Dzejas autobuss” Jēkabpils pilsētā.
2. „Dzeja uz asfalta” Jēkabpils pilsētā.
3.  „Runčuka pantiņu kaujas” (Bērnu literatūras nodaļā).
Ziemeļvalstu nedēļa –  „Ziema Ziemeļos”.
JGB Bērnu literatūras nodaļa piedalījās “Bērnu un jauniešu žūrija”, „Vecāku žūrija”.
Radošo darbību turpināja literārā apvienība „Literāts”.
2014.gadā bibliotēkā veikta automatizēta krājuma esamības pārbaude BIS Alise modulī Inventarizācija.
Atkārtotu akreditāciju izgājušas visas reģiona publiskās bibliotēkas, izņemot Jēkabpils pilsētas bibliotēku.
Bibliotēkas darbinieces piedalījās LNB atklāšanas pasākumos – Grāmatu ķēdē un Novadu dienās.
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā un Bērnu literatūras nodaļā 2014. gadā noorganizēti 77 pasākumi, izveidotas114 izstādes, kā interesantākos var minēt:
1. Zemgales reģiona skatuves runas konkurss „Vijoles stīga, zemeņu stīga. Zem saules pasaule simtgadīga”, veltīts Broņislavai Mārtuževai.
2. Sadarbībā ar Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas bibliotēku akcija „Lasītprieks.
3. Sadarbībā ar jaunsargu instruktoru Normundu Pastaru, dokumentālā izstāde „Dzīve kā brīvības lāpa”,  par nacionālo partizānu    grupu un tās komandieri Rihardu Pārupu. Izstāde nodota Krustpils novadam.
4. UNESCO nedēļas Latvijā laikā pasākums “Baltijas ceļš atdzīvojas atmiņās”. Sadarbībā ar Viesītes novada Saukas bibliotēku izveidota un piedāvāta reģiona bibliotēkām ceļojošā izstāde „Baltijas ceļš”.
5. Dzejnieces Ligitas Ābolnieces grāmatas „Vārdojumi” atvēršanas svētki.
6. Ēnu dienā ar bibliotekāra profesijas noslēpumiem iepazinās 3 audzēkņi no Jēkabpils 3. vidusskolas.
7. Fotoizstāde „Ziemas skati” (Vladimirs Volkovs) .
8. Gleznu izstāde „Mūsu otas”( Diāna un Vineta Dimantes).
9. Izveidots jauns novadpētniecības izstāžu cikls „Spēks ir stiprās dzimtās”.
10. JGB Bērnu literatūras nodaļa piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā konkursā bērnu bibliotēku lasītājiem „Bērnu un jauniešu žūrija” un „Vecāku žūrija”.
 2014. gadā pirmo reizi:
  1.Bērnu žūrijā kā eksperti iesaistījās klašu kolektīvi (135 eksperti);
  2.Skolās tika rīkotas žūrijas grāmatu lasīšanas stundas.
11. Margaritas Stārastes 100-tajai dzimšanas dienai veltīta pasākumu kopa „Lasīsim ziemas pasaku”.
12. JGB Bērnu literatūras nodaļā viesojās pilsētas un reģiona skolēni. Tika organizētas bibliotekārās stundas un tematiski pasākumi - Spociņa jociņa pasakas, Rūķu darbnīca.
13. Turpinās sadarbība ar VIAA un ESIP (izvietoti VIAA 2 informatīvie stendi, organizētas diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem, uzņēmējiem, NVO).
14. Radošās apvienības „Literāts” dalībnieki turpina darbību un aktīvi piedalās pilsētas kultūras dzīvē.
2015.gadā Bērnu literatūras nodaļā uzstādīts gaisa kondicionieris.
Piedalījāmies LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra izstrādātajā projektā: „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”.
JGB un Bērnu literatūras nodaļā 2015. gadā noorganizēti 94 pasākumi, izveidotas119 izstādes, kā interesantākos var minēt:
1. Pasākumi atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadu:  Izstāžu cikls “2015.- Raiņa un Aspazijas gads” (12 izstādes).
 Literārs pasākums “Lasītprieks – Gadalaiki latviešu dzejā” (īpaši godinot Raini un Aspaziju),  sadarbībā ar Jēkabpils Valsts ģimnāziju.
Lekcija “Aktuāli motīvi Raiņa dzejā un mūsdienu sabiedrībā” (literāte Ligita Ābolniece).
Raiņa dzejas filmu maratons “Redzu visu pasauli dimantos mirdzam”.
 Bērnu svētki - Bērnu literatūras nodaļa piedalījās svētkos ar  mīklām, dzejoļiem, krāsojamiem zīmējumiem, kas veltīti Raiņa un Aspazijas gadadienai.
Pasākums “Trejkrāsaina saule”. Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumi latviešu, ukraiņu, krievu un gruzīnu valodās (sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību “Javir” un Latvijas gruzīnu biedrību “Samšoblo”).
 Pasākums “Runčuka pantiņu kaujas” ar Raiņa un Aspazijas dzeju  (sadarbībā ar PII "Auseklītis" un "Zvaniņš").
2. Novadpētniecības konkurss reģiona bibliotēkām “Mainies uz augšu”.
3. Atzīmēta interešu apvienība "Literāts" 30 gadu darbības jubileja,   pievienojušies 8 jauni dalībnieki. 
4. Lasītprasmes attīstošs pasākumu cikls “Ja vecāki lasa arī bērni lasīs”.
5. Paplašinās multikulturālā sadarbība ar Jēkabpils biedrībām:
   Ukraiņu biedrību “Javir” (8 pasākumi).
   Baltkrievu biedrību “Spatakanne”(2 pasākumi).
   Poļu biedrību “Rodacy” (1 pasākums).
   Cittautiešiem (3 pasākumi).
   Jēkabpils NVO resursu centru (2 pasākumi).
6. Bibliotēku nedēļas pasākumi:
   Izzinoša nodarbība “Kas ir bibliotēka?” (sadarbībā ar PII “Auseklītis” sagatavošanas grupu).
    Interaktīvs pasākums “Bibliotēka man, es bibliotēkā!” (sadarbībā ar Jēkabpils vakara vidusskolu)>
  Tikšanās ar SIA Jumava valdes locekli Juri Visocki un “Pasaules latviešu klaidoņu brālība” prezidentu,
  rakstnieku, ceļotāju Pēteri Strubergu.
 Pasākums “Manas grāmatas” (sadarbībā ar Jēkabpils 3. V-sk. 3. klasi).
7. Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi (6 pasākumi).
8. Radošās darbnīcas (dažādas 5 darbnīcas).
9. Adventes Rūķu darbnīca (12 nodarbības).
2016. gada 9. septembrī akreditācijas komisija atzinīgi novērtē bibliotēkas darbu un 25. oktobrī JGB saņem  LR Kultūras ministrijas Akreditācijas apliecību Nr. 23B.
1. Sadarbībā ar BIS Alise izveidots pagaidu virtuālais kopkatalogs JGB un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājumu vienlaicīgai atspoguļošanai.
2. Turpinās novadpētniecības krājuma digitalizācija. Noslēgta vienošanās ar vietējiem laikrakstiem “Brīvā Daugava” un “Jaunais Vēstnesis”.
Datubāzē aprakstītajiem kultūrvēsturi atspoguļojošiem avīžrakstiem tiek pievienots konkrētā raksta pilns teksts ( PDF formātā).
3. Uzsākta bibliotēkas vēstures veidošana - atmiņu stāstījumu dokumentēšana – apzināti un intervēti 12 bijušie bibliotēkas darbinieki.
4. JGB un Bērnu literatūras nodaļā 2016. gadā noorganizēti 89 pasākumi, izveidotas 99 izstādes par dažādām aktuālām tēmām<
kā interesantākos var minēt:
 Annas Skaidrītes Gailītes grāmatas "Sintijas stāsts" atvēršanas svētki un Sintijas piemiņas pasākums.
Jāņa Amata grāmatas “Jēkabpils frontes lokā 1914 – 1918” atvēršanas svētki un Pirmā pasaules kara laika liecību izstāde.
Vadima Hotuļova dzejas krājuma “Sirds rokrakstā” prezentācija.
Projekta “Rakstnieku tikšanās reģiona bibliotēkās” ietvaros tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu.
Pasākumā “Lasīšana un rakstīšana 21. gadsimtā” saruna ar žurnāla "Domuzīme" veidotājiem:
galveno redaktori Rudīti Kalpiņu, publicistu Mārtiņu Mintauru, dzejnieku un valodnieku Jāni Vādoni un literatūras zinātnieci Sintiju Kampāni.
5. Atzīmējot Bibliotēku nedēļu, kuras vadmotīvs bija “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”,  noorganizēti 6 daudzveidīgi pasākumi.
Kopā ar SIA Sedumi daiļdārznieci Sandru Mediņu Tolmani labiekārtojām bibliotēkas ieeju
ar krāšņiem stādītiem puķu podiem, kam sekoja derīgo padomu stunda balkonu un lodžiju apzaļumošanā.
6. Bērnu literatūras nodaļā 28. maijā durvis vēra “Princešu skola”, notikušas 5 nodarbības.  Skoliņa veiksmīgi turpina darboties.
5. Blakus ēkā ierīkota krātuves telpa 22 m2, mazāk izmantotās literatūras izvietošanai.
2017. gadā:
1. Pabeigta vienotā reģionālā kopkataloga izveide, iekļaujot tajā pilsētas bibliotēkas katalogu.
2. Izstrādāta jauna "Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija (2017-2019)".
3. Noorganizēti pirmie Grāmatu svētki Jēkabpilī sadarbībā ar SIA Latvijas Grāmatu.
 Svētku ietvaros rīkotie pasākumi notika pilsētas kultūras, izglītības iestādēs un Bērnu un jauniešu centrā.   (Viesojās: M. Gulbe, D. Vīgante, L. Nemiera, L. Dreiže, V. Seleckis, I. Līdaka).
4. Noorganizēti četri Lasīšanu veicinoši pasākumi ciklā "Tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem". (Tikšanās ar L. Pupuri, A. Staku, E. Gulbi un M. Olti).
5. Bibliotēka iesaistās UNESCO LNK "Stāstu bibliotēkas" tīklā.
6. Dalība ESF projektā "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī". Noorganizēts ārsta,  psihoterapeita Jura Batņas vadītais lekciju cikls "Vesels vīrietis un vesela sieviete".
7. Bērnu literatūras nodaļā novadītas 10 "Princešu skoliņas" nodarbības un Pilsētas svētku ietvaros organizēts tās izlaidums.
8. 21. oktobrī uzsāktas "Sprīdīšu skoliņas" nodarbības.
2018. gada aprīlī uzsākts īstenot  Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP. Projektu Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 176 680 eiro, no tiem vairāk nekā 150 tūkstošus eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 5656 eiro.
2019. gadā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tika noorganizēta divu dienu Latvijas bibliotēku 17. novadpētniecības konference. Tajā piedalījās 75 dalībnieki no visiem Latvijas novadiem. Pirmajā dienā tika runāts par digitālo kultūras mantojumu, Latvijas bibliotēku novadpētnieki dalījās novadpētniecības darba pieredzē, kam sekoja ekskursija pa Jēkabpilī. Dienas izskaņā bija kopēja vakarēšana Zīlānu brīvdabas estrādē “Mārdadzis”. Savukārt otrajā dienā konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties vienā no divām izglītojošām programmām: izbraukuma programma “Lokālais kultūras mantojums: apzināšana, pieejamība, partnerība” vai izzinošā programmā par Jēkabpils kultūras mantojumu.
Lai kvalitatīvi atspoguļotu bibliotēkas darbu un nodrošinātu pilnīgu datu aizsardzības ievērošanu, tika izstrādāta jauna bibliotēkas interneta vietne www.jgb.lv. aktīvi tika strādāts pie tās satura un daudzpusīgas informācijas ievietošanas.
2019. gadā turpinājās Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP.
Piesaistot plašu sadarbības partneru loku (piem., Jēkabpils Vēstures muzejs, Salas vidusskola, priesteris Viktors Naglis, radi un bijušie kolēģi), tika atzīmēta selekcionāra un dārznieka Viktora Orehova 110. dzimšanas diena.
Autorizācijas datu izsniegšana bezmaksas e-grāmatu lasīšanai vietnē www.3td.lv.
Uzstādīts informatīvs monitors ar slaidrādi, par aktuālo informāciju, bibliotēkas pakalpojumiem, pasākumiem un aktualitātēm.

 

Trigger the fancybox