1. Vispārīgie lietošanas noteikumi
      1. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” (turpmāk tekstā – Sistēma) ir SIA “Tieto Latvia” (turpmāk tekstā – Izstrādātājs) izstrādāta interneta vietne adresē www.3td.lv, kurā Kultūras informācijas sistēmu centrs (turpmāk tekstā - Pārzinis), kā projekta “Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” īstenotājs, nodrošina e-grāmatu lasīšanu Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem. Daļa no Sistēmas informācijas ir pieejama jebkuram interneta lietotājam, bet iespēja saņemt lasīšanā ar autortiesībām aizsargātu e-grāmatu ir tikai reģistrētiem un publiskajās bibliotēkās apstiprinātiem Sistēmas lietotājiem.
        2. Šie noteikumi nosaka Sistēmas lietotāju kontu izveidošanas, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Sistēmas lietotājiem.
      3. Pārzinis patur tiesības izdarīt grozījumus Sistēmas lietošanas noteikumos. Sistēmas lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Sistēmas lietošanas noteikumus.
      4. Pārzinis ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt lietotājam piekļuvi Sistēmai, ja konstatē šo lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.


2. Reģistrēšanās Sistēmā
          1. Reģistrēšanās Sistēmā veicama, nospiežot uz saites Reģistrēties, kurā lietotājam jāievada derīgi autentifikācijas dati (lietotājvārds un parole), kurus kāda no Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām piešķīrusi piekļuvei tās publiskajam katalogam.
        2. Lai pabeigtu reģistrāciju, lietotājam jāievada derīga e- pasta adrese un jauna parole, ar kuru turpmāk notiks pieslēgšanās Sistēmai.
       3. Piekļuve ar autortiesībām aizsargātām e-grāmatām tiek nodrošināta pēc lasītāja veiksmīgas reģistrēšanās Sistēmā un e-pasta adreses apstiprināšanas.
       4. Lietotāja pārbaudei tiek izmantoti tikai tie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods), kuri par lietotāju ir attiecīgās publiskās bibliotēkas rīcībā. Ja lietotājs konstatē bibliotēkā reģistrēto personas datu neatbilstību, lietotājam ir jāvēršas bibliotēkā kļūdaino personas datu labošanai.


3.    Autortiesības
    1. Sistēmas darbināšanai izmantotā programmatūra (ieskaitot dizainu, formās esošos tekstus un programmatūras kodu) ir Izstrādātāja īpašums un autortiesību objekts.
    2. Sistēmā pieejamo e-grāmatu saturs ir autortiesību objekti, un autortiesību turētājs katras e-grāmatas gadījumā ir norādīts tās attiecīgajā sadaļā.
    3. Lietotājs autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
    4. Sistēmā publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana vai izmantošana ir aizliegta.


4. Lietotāja atbildība
       1. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām savus reģistrētā lietotāja datus (lietotājvārds, parole). Tos drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs.
         2. Lietotājs nedrīkst veikt jebkādas darbības, kas apdraud vai var apdraudēt Sistēmas drošību. Pārzinis neuzņemas atbildību par datu apstrādi Sistēmā, ja lietotāja drošības pasākumu neievērošanas dēļ ir pieļauta datu nokļūšana trešo personu rīcībā.
        3. Lietotājs nedrīkst veikt datu, Sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu. Par nelegālām, neatkarīgi no šo darbību mērķa, tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās, uz ekrāna redzamās komandas, vai darbības, kuras informācijas pieprasījumu formēšanas procesā (izmantojot jebkura veida speciāli šim nolūkam izveidotas programmas vai skriptus) tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka līdzdalības.
       4. Sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, tiek uzskatīta par Sistēmas darbības apzinātu bojājumu.

Trigger the fancybox