Ieskats bibliotēkas vēsturē

Ir pamats uzskatīt, ka 1924. gada 16. jūlijā darboties sākusī Krustpils pilsētas valdes bibliotēka ir likusi pamatus Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbībai un attīstībai. Nodibinātā Krustpils pilsētas valdes bibliotēka darbojas gan Latvijas brīvvalsts laikā, gan pirmās padomju okupācijas laikā (1940 - 1941), gan nacistskās Vācijas okupācijas laikā (1941 - 1945).
1946.gadā Kruspils pilsētas bibliotēka atrodas Rīgas ielā 111 (vēlāk kinoteātris "Par mieru").
1950.gadā teritoriālo izmaiņu rezultātā tiek izveidots Krustpils rajons, līdz ar to tiek mainīts bibliotēkas nosaukums. Tās nosaukums no 1950. gada ir Krustpils rajona bibliotēka.
1953.gada 6. novembrī izveido Krustpils pilsētas bērnu bibliotēkas nodaļu ar savu fondu un uzskaiti. 
1959. gadā bibliotēkai piešķir jaunas telpas Krustpils rajona kultūras namā, Rīgas ielā 212. Šeit bibliotēka atrodas arī pašlaik.
1962. gadā pēc kārtējās teritoriālās reformās, kad Krustpils rajons tiek likvidēts un Krustpils pilsēta pievienota Jēkabpilij, bibliotēka iegūst jaunu nosaukumu - Jēkabpils rajona bibliotēka.
1975. gadā sākoties bibliotēku centralizācijai, mainās bibliotēkas nosaukums - Jēkabpils rajona Centrālā bibliotēka. Sāk veidot rajona bibliotēku kopkatalogu.
1984. gadā bibliotēkā sāk darboties divi interešu klubi - jauno literātu klubs "Literāts" un jauniešu klubs "Limuzīns".
1997. gadā ar Sorosa Fonda - Latvija atbalstu uzsākta bibliotēkas automatizācija.
1999. gadā pārejot pilsētas domes pakļautībā, bibliotēka iegūst savu pašreizējo nosaukumu - Jēkabpils Galvenā bibliotēka. Šajā paša gadā ar Sorosa Fonda - Latvija atbalstu tiek uzstādīts radiolinks, kas nodrošina pastāvīgu Internet pieslēgumu bibliotēkai.
2000. gadā ar OSI Network Library Program - Budapeštā atbalstu, sadarbojoties Aizkraukles rajona Galvenajai bibliotēkai, Ogres Centālajai bibliotēkai, Jēkabpuils Valsts ģimnāzijas bibliotēkai un Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai tiek izveidots "Vienotais Daugavas informācijas tīkls". Atklāj Informācijas centru.
2001. gadā ar Eiropas integrācijas biroja un Eiropas Savienības informācijas centra atbalstu bibliotēkā atklāj Eiropas Savienības Informācijas punktu. Lai popularizētu bibliotēkas darbu, pirmo reizi Bibliotēku nedēļas ietvaros notiek atvērto durvju diena. 
2002. gadā bibliotēka iesaistās Latvijas kultūrkapitāla fonda rikotajā projektu konkursā "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskājam bibliotēkām", un akcija "Atbalsts lauku bibliotēkām". Interešu apvienības "Literāts"autori izdod pirmo dzejoļu krājumu "Tāds smeldzīgs laiks".
2003. gadā bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs atbalsta izstrādāto pilotprojektu "Automatizācijas ieviešana Jēkabpils raijona pašvaldību publiskajās bibliotēkās".
2004. gadā bibliotēka sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu veidu - gados vecāku lasītāju un cilvēku ar kustības traucējumiem apmeklēšana mājās. Bibliotēka sākas remontdarbi un telpu pārkartošana, tiek paplašināts informācijas centrs un abonements. Bibliotēku apmeklē kultūra ministre Helēna Demakova.
2005. gadā turpinās Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) projekta jeb Gaismas tīkla realizācija. Bibliotēkas visā Latvijā tiek apgādātas ar datoriem, lokālajiem datu pārraides tīkliem un interneta pieslēgumiem. 
2006. gada 6. martā bibliotēka veiksmīgī iziet akreditāciju, saņem LR Kultūras ministrijas akreditācijas apliecību par tai piešķirto reģiona galvenās bibliotēkas statusu.
2007. gadā ar Bila & Melindas Geitsu  fonda atbalstu tiek uzsākts publisko bibliotēku attīstības projekts, kurš nodrošināja pašvaldību bibliotēkas ar jaunu datortehniku, ātrāku un kvalitātīvāku interneta pieslēgumu un bezmaksas apmācības bibliotekāriem un bibliotēku lietotājiem. Grozījumi Bibliotēku likumā paredz nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datoru.
2008. gadā bibliotēka piedalījās Latvijas Avīzes organizētajā akcijā "Latvijas vienotības josta", kurā katrs varēja uzrakstīt savu laba vēlējumu Latvijas valstij, tās nākotnei. 
2009. gadā Jēkabpils pilsētas dome pieņem lēmumu „Par Kultūras pārvaldes izveidošanu”. Valstī notiek reģionālā reforma, tā skar arī bibliotēku darbu. Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu „Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu” ar Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu.
2010. gadā Jēkabpils reģiona bibliotēku saimei pievienojas Neretas novada sešas bibliotēkas. Pirmo reizi Dzejas dienās Jēkabpils pilsētā kursēja literārais autobuss.
2012. gadā pēc renovācijas projekta „Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” pabeigšanas Krustpils Kultūras namā, Jēkabpils Galvenā bibliotēka martā atsāk darbu Rīgas ielā 212.
2014. gadā bibliotēkas darbinieces piedalījās LNB atklāšanas pasākumos – Grāmatu ķēdē un Novadu dienās.
2015. gadā notiek pasākumi atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadu.
2017. gadā  pabeigta vienotā reģionālā kopkataloga izveide, iekļaujot tajā pilsētas bibliotēkas katalogu.
2018. gada noorganizēti Latvijas Simtgadei veltīti pasākumi:  Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”. Tematiskas izstādes: “Vaira Vīķe Freiberga. Ar Sauli”, Enerģētikas muzeja ceļojošā  izstāde “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums”, Daigas Melnaces rokdarbu izstāde “Apkārt liku sīkus rakstus, vidū savu sirdi liku…” u.c.;
Uzsākts īstenot  Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”).
2019. gadā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tika noorganizēta divu dienu Latvijas bibliotēku 17. novadpētniecības konference. Tajā piedalījās 75 dalībnieki no visiem Latvijas novadiem.
Izstrādāta jauna bibliotēkas interneta vietne www.jgb.lv
2019. gadā turpinājās Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP.

Plašaks bibliotēkas vēstures apraksts >>

 

Trigger the fancybox