Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

Izmaiņas bibliotēkas darbā no 2020.gada 18.maija

               
   Bērnu un jauniešu literatūras                Novadpētniecības krājums              Nozaru un daiļliteratūras krājums                                                                     

                            
Bibliotēkas interneta lasītava                 Bibliotēkas izkārtne pie ieejas              Kalna bibliotēka Dubultos
                                                                                durvīm

Adrese
Atvari, Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV–5220

Kontaktinformācija
652 29537,  e-pasts kalnabib@jekabpilsnovads.lv            

Bibliotēka atvērta
Kalna b-ka                   Dubultos
P.                                 9.00 - 17.30
T. 9.00 -17.30            9.00 - 17.30
C. 9.00-17.30
P. 9.30 -18.00
          S./ Sv.  Brīvdienas
          Pārtr.12.00- 12.30 

Bibliotēkas  izmantošana   2019
Bibliotēkas krājums              8671
Lietotāju skaits                        133
Apmeklējumu skaits             2494
Izsniegums                             6703

Preses izdevumi bibliotēkā 2020.gadā 

Bibliotēkas gada pārskats par 2019.gadu

Bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne.

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi.
Kalna bibliotēka atvērta 1945. gadā. Tās dibinātājs bija toreizējais Vidsalas pamatskolas skolotājs Lejnieks, kurš bibliotēkas izveidei ziedojis savas personīgās grāmatas, kā arī vācis grāmatas kā dāvinājumus bibliotēkai no skolēnu vecākiem.
Kā atzīmē bibliotekāre, bibliotēkas lasītājiem galvenokārt interesē latviešu orģinālliteratūra un literatūra par rokdarbiem. Liela interese par teātri un mākslas literatūru, kā arī vēsturiska satura literatūru.

Bibliotēkā darbojas Bērnu/ jauniešu/vecāku žūrija, tādējādi uzturot un veicinot bērnos lasītprieku, kā arī veidojot grāmatu lasīšanas saikni starp paaudzēm.

Bibliotēka ir sākusi iespieddarbu automatizēto izsniegšanu/saņemšanu bibliotēku informācijas sistēmā ALISE no 2009.gada. Elektroniskajā kopkatalogā ir ievadīti 100 % krājuma. Bibliotēka aktīvi strādā pie kataloga ierakstu rediģēšanas, tādējādi uzlabojot elektroniskā kopkataloga kvalitāti.

2018.gadā notika Jēkabpils novada bibliotēku reorganizācija. Ar Jēkabpils novada domes 2018.gada 29.novembra lēmumu Nr.283 (protokols Nr.15, 1.punkts) „Par izmaiņām Jēkabpils novada publisko bibliotēku darbībā” tika nolemts Kalna bibliotēkai pievienot Kalna pagasta Mežzemes bibliotēku, izveidojot kā Kalna bibliotēkas struktūrvienību ar bibliotekārajiem pakalpojumiem, nosakot amata vienības – Kalna bibliotēkas vadītājs ar slodzi 0,6 un Kalna bibliotēkas struktūrvienības bibliotekārs ar slodzi 0.4. 

Struktūrvienības bibliotekārs – Gunta Jaunzeme.

Izmaiņas stājās spēkā no 2019.gada 1.februāra.

Kalna bibliotēkas struktūrvienība Dubultos
Adrese

Zītari, Dubulti, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV–5220
Kontaktinformācija
652 29566, e - pasts guntajaunzeme@inbox.lv

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Fotogalerijas
Aleksandra Grīna piemiņas vietas atklāšana (14.09.2011)
Aleksandram Grīnam veltītie zinātniskie lasījumi (7.08.2015) 
Aleksandram Grīnam - 120 (15.09.2015)
„Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību” (18.08.2018)

Trigger the fancybox