1. 2022.gadā Projekts “[Multi]Medijpratība”. Informācijas pārbagātības laikos viena no nozīmīgākajām prasmēm ir medijpratība. Bet kas konkrēti slēpjas aiz šī vārda, kādus aspektus tas sevī ietver? Gētes institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “[Multi]Medijpratība” dalībnieki, skolēni no Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Kuldīgas un Valmieras, no 2022. gada maija līdz decembrim pievērsās pētniecības jautājumiem un izveidoja video par pieciem medijpratības apakštematiem: viltus ziņām, stereotipiem medijos, dziļviltojumiem, dezinformāciju un sekstingu.
Aprīļa vidū Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša uzrunāja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11c klasi, rosinot iesaistīties vēl nebijušā projektā - multimedijpratība vidusskolēniem. Ģimnāzisti bija ļoti atsaucīgi un  uzreiz tapa saliedēta komanda: Alise Maisaka, Lāsma Aiga Lasmane un Evelīna Pavloviča. Darbu koordinēja Emīls Rotgalvis, mediju eksperts no Nacionālās bibliotēkas, un Zigrīda Murovska, projektu vadītāja no Gētes institūta, kā arī katrai komandai bija savs mentors - skolotājs vai bibliotēkas darbinieks. Ģimnāzijas  projekta mentore bija skolotāja Kristīne Modnika. Projekta dalībnieki, kopumā tādi bija 20 no 5 Latvijas pilsētām, sākumā apguva medijpratības teoriju un autortiesību sarežģītos aspektus, video veidošanas metodes un tehniku, pēc tam izstrādāja un saskaņoja scenāriju, lai rezultātā izveidotu savu video materiālu par aktuālu tematu, kas 9. decembrī bija jāprezentē projekta noslēguma pasākumā Gētes institūtā.

2. Projekta HOME bibliotekāru un pašvaldību darbinieku grupa apmeklē Helsinku bibliotēkas

3. 2021.gadā projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" - mērķis nodrošināt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem pieejamus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kā arī veicināt iedzīvotāju iesaisti tajos, lai veidotu veselīga dzīvesveida paradumus. projekta ietvaros notika pirmā lekcija "Regulāru fizisko aktivitāšu ieguvumi", ko vadīja tehniskā ortopēde Līga Beinaroviča.  Otrā lekcija "Veselīgs uzturs", ko vadīja uztura speciāliste un grāmatas “Ar uzturu uz tu” autore Alise Kindzule. 
Bibliotēkai piešķirts Kultūrkapitāla fonda finansējums 960 Eur apmērā projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” realizēšanai. Projekta mērķis ir literāru pasākumu organizēšana reģionā un bibliotēkas darbības nodrošināšana, popularizējot literārus pasākumus un nodrošinot to pieejamību plašai sabiedrībai. Projekta ietvaros tika organizēti trīs literāri pasākumi, kuru laikā pasākuma vadītāja, kultūržurnāliste Liega Piešiņa diskutēja ar autoriem par sabiedrībā neērtām tēmām un to atspoguļojumu rakstnieku literārajos darbos. 
1. tēma “Vardarbība mūsu sabiedrībā un ģimenē”  - stāstu krājuma “Bumbulītis” autore, Dace Vīgante, pievēršas smalkai un niansētai cilvēku, dzīves, pasaules uztverei un atveidei;
2. tēma “Rakstnieki – sabiedrības inteliģences veidotāji” - centrā dzejnieces, rakstnieces un dramaturģes Ingas Gailes jaunākais romāns “Rakstītāja” par latviešu rakstnieci un sieviešu tiesību aktīvisti Ivandi Kaiju;
3.tēma “Mēs paaudžu paaudzēm”- rakstniece Inga Žolude, saņēmusi Eiropas Savienības Literatūras balvu, raksta pieaugušajiem, kā arī izdevusi pirmo grāmatu bērniem “Pirmo reizi uz Zemes”.

4. 2020.gadā bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās digitālās kolekcijas „Industriālais mantojums” veidošanā. Projektā, kurš izstrādāts ERAF ietvaros, iesaistījās vairākas atmiņu institūcijas, kuru produkcija bija un ir pazīstama ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Jēkabpils Galvenā bibliotēka projektā iesaistījās ar materiāliem par Krustpils/Jēkabpils cukurfabriku. Materiāli par cukurfabriku tika apzināti, savākti, skenēti, sistematizēti un apkopoti, izmantojot JGB novadpētniecības materiālus, interneta resursus un datubāzes, kā arī izmantojot cukurfabrikas ilggadējā darbinieka Viļa Dābola piedāvātos foto materiālus par darba procesu Jēkabpils cukurfabrikā 1930-tajos gados. 

5. 2019. gadā turpinās 2018.gadā uzsāktais Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP. Projekta ietvaros 2019.gadā notika 44 atvērtās nodarbības, kurās var piedalīties ikviens interesents un 10 slēgtās nodarbības, kurās piedalījās projekta ietvaros izraudzītā mērķgrupa. 

6. Projektu izstrāde 2018. gadā: 
Aprīlī uzsākts īstenot  Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP. Projektu Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 176 680 eiro, no tiem vairāk nekā 150 tūkstošus eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, savukārt Jēkabpils budžets šajā projektā - 37 710, tai skaitā 32 053 Eiropas finansējums un  Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 5 656 eiro. 

8. Projektu izstrāde 2015.gadā:

Gads

Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātesun sabiedrības saliedēšanas veicināšanā

Bērnu žūrija: lasīšanas
veicināšanas programma
Augstvērtīga latviešu
oriģinālliteratūra bibliotēkās
  Eks. EUR Eks. EUR Eks. EUR
2015 16 211 32 214 51 435


7. Projektu izstrāde 2014.gadā
 

Gads Augstvērtīga tulkota un oriģinālliteratūra bibliotēkās
 
Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma
  Eks. EUR Eks. EUR
2014 32 249 14 104


9. Projektu izstrāde 2013.gadā
 

Gads Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana pašvaldības publiskajās bibliotēkas NVO atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana
  Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls
2013 32 172 29 129 8 34 10 100


10.  Projekta nosaukums: Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība vecākiem ar pirmsskolas vecuma bērniem 2012.g.
Finansētājs: Kultūras informācijas sistēmu centrs
Mērķis: Pasākumi, kas vērsti bibliotēkas pieejamības veicināšanai, pēc apmācībām par bibliotēku interešu pārstāvniecības pamatjautājumiem projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros.

11. Akcijas “Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu/jauniešu žūrija”2012.g. 
Finansētājs: Kultūrkapitāla fonds
Administrētājs: LNB un LNB Atbalsta biedrība
Mērķis: Dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem un veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē, tādējādi ietekmējot grāmatniecības procesus un bibliotēku rīcībpolitiku valstī. Tās uzdevums ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku pakalpojumus bērniem un jauniešiem.

12.  Projekta nosaukums: Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai 2012.g.
Finansētājs: LR Kultūras ministrija
Administrētājs: LNB
Mērķis: Atbalstot publisko bibliotēku kapacitāti sabiedrības nodrošināšanā ar daudzveidīgiem informācijas resursiem, stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūra, māksla, mūzika, teātris, arhitektūra, novadpētniecība, oriģināli zinātniski pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs) kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī, veidojot izpratni par Latvijas kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un iekļaujošu.

13. Projekta nosaukums: Grāmatu iepirkums Jēkabpils reģiona bibliotēkām 2012.g.
Finansētājs: Kultūrkapitāla fonds
Mērķi: Sekmēt nacionālās grāmatniecības attīstību, nodrošinot literāri augstvērtīgu oriģinālliteratūras darbu, nozīmīgu pasaules literatūras darbu tulkojumu un augstvērtīgas nozaru un uzziņu literatūras iegādi publiskajām bibliotēkām.

14. Projekta nosaukums: Jēkabpils, Preiļu un Rēzeknes ESIP kopprojekts „Mikrobizness, tā konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finansu krīzi ES ietvaros” 2010/2011.g.
Finansētājs:  Ārlietu ministrija
Mērķi:  Papildināt iedzīvotāju zināšanas par ES, stimulēt uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu, veicināt jaunu uzņēmējdarbības ideju ģenerēšanu reģionā, izmantojot ES piedāvātās finanšu iespējas
Aktivitātes: 1. Konkurss jauniešiem „Ko es zinu par uzņēmējdarbību ES”
                     2. Tikšanās/diskusija ar Latvijas Bankas speciālistie „Latvijas tautsaimniecība no lata uz eiro”
                     3.Grāmatu par uzņēmējdarbību iegāde bibliotēkas krājuma papildināšanai

15. Projekta nosaukums: Novadpētniecības informācijas telpas paplašināšana un popularizēšana Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 2010/2011.g. 
Finansētājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds
Projekta mērķis: Sekmēt Zemgales nemateriālo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, attīstību un pieejamību Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada iedzīvotājiem.
Projektā iegūtie līdzekļi tiek izlietoti JGB novadpētniecības krājuma papildināšanai.

16. Pasākums "Baltā ticībā" 2008.g.
Atbalstīja: Jēkabpils rajona padome
Projekta mērķis: popularizēt veltījumu, apsveikumu dzeju, nodrošināt pasākumu pieejamību plašai sabiedrībai.
Projekta īstenošanas gaitā:organizēts koncerts - tikšanās ar K. Apškrūmu.

17. No 2002.gada Jēkabpils galvenā bibliotēka un bērnu literatūras nodaļa, lai piesaistītu papildus līdzekļus, piedalījusies Kultūrkapitāla fonda izsludinātajos kultūras programmu projektos “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” un “Bērnu žūrija : lasīšanas veicināšanas programma”
Piesaistītie finanšu līdzekļi:

Gads Jaunu grāmatu un citu  izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma Novadpētniecības informācijas telpas paplašināšana un popularizēšana Grāmatu iepirkums Jēkabpils reģiona bibliotēkām Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai
  Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls
2002 358 1190 50 115 - - - - - -
2003 447 1587 56 120 - - - - - -
2004 335 1322 48 111 - - - - - -
2005 246 1116 48 111 - - - - - -
2006 273 1091 48 121 - - - - - -
2007 342 1567 84 253 - - - - - -
2008 294 1695 40 124 - - - - - -
2009 192 1170 7 33 - - - - - -
2010 33 216 - - 4 22 - - - -
2011 22 123 11 58 26 135 - - - -
2012- - - 36 146 - - 99 499 112 789
Kopā 2542 11077 428 1204 30 157 99 499 112 789


18. Būt līdzās ar mums 2004./2006.g.
Atbalstīja: V/a Kultūras informācijas sistēmas
Projekta mērķis: Piedalīties Eiropas Savienības informācijas politikas īstenošanā, nodrošinot dažādu sociālo grupu iedzīvotājiem bibliotēkas kā izglītības, informācijas un komunikācijas centra pieejamību. Sekmēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (redzes invalīdiem, cilvēkiem ar kustības traucējumiem) adaptēties sabiedrībā un rast pilnvērtīgu nodarbošanos. 
Projekta īstenošanas gaitā: Iegādāts speciāli adaptēts dators redzes invalīdiem, programma Zoom Text, skeneris un portatīvais dators. JGB darbinieki apgūs zināšanas darbamar adaptēto datoru. Bibliotēkaslietotāji ar īpašām vajadzībām tiks apmācīti darbā ar datoru un internetu.

19. Bibliotēka kā mūsdienīgs komunikāciju centrs bērniem 2004./2005.g.
Atbalstīja: V/a Kultūras informācijas sistēmas
Projekta mērķis: Rast iespēju apgūt jaunākā vecuma bērniem nepieciešamās pamatzināšanas darbam ar datoru un internetu. Papildināt JGB mājas lapu un izveidot atraktīvu, domāt rosinošubērnulapu. Pievērst Jēkabpils iedzīvotāju, īpaši bērnu, lielāku uzmanību bibliotēkai kā mūsdienīgam sabiedrības izglītības, informācijas un komunikācijas centram.
Projekta īstenošanas gaitā: Iegādāta datortehnika, notiks padziļināta bibliotēkas darbinieku apmācība darbam ar datoru un internetu. Tiks apmācīti arī bibliotēkas lietotāji – bērni darbam ar datoru un internetu. 

20. Automatizācijas ieviešana Jēkabpils rajona pašvaldību publiskajās bibliotēkās 2002.g.
Atbalstīja: Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs
Projekta mērķis: Uzsākt rajona pašvaldību publisko bibliotēku automatizāciju, izveidojot tās nākotnē par moderniem vietējās sabiedrības informācijas centriem, sekmējot informācijas pieejamību jebkuram interesentam. 
Projekta īstenošanas gaitā: Iegādāta un uzstādīta datortehnika septiņās rajona bibliotēkās (JGB, Aknīstes pilsētas bibliotēkā, Viesītes bibliotēkā un Ābeļu, Dunavas, Gārsenes, Rites pagastu bibliotēkās. Aknīstes un Viesītes pilsētu bibliotēkas projektā ieguva IIS ALISE pamatkonfigurācijas moduli. 

21. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas kultūras un informācijas centrs 2000./2001.g.
 Atbalstīja: Nīderlandes karalistes vēstniecība Latvijā
Projekta mērķis: Gūt iespēju bibliotekāru tālākai izglītošanai, speciālo zināšanu padziļināšanai, vispusējai sevis pilnveidošanai un bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kultūras uzlabošanai. Pievērst uzmanību bibliotēkas lietotāju apmācībai, lai tie kļūtu par mūsdienīgas bibliotēkas lietotājiem, apmācot vidējā un vecākā gada gājuma cilvēkus.
Ar projektā piešķirto tehniku nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un informācijas pieejamību reģiona iedzīvotājiem.
Projekta īstenošanas gaitā: Tika iegādāta datortehnika, televizors un videomagnetafons, veikta bibliotekāru un iedzīvotāju apmācība. 

22. Daugavas vienotais informācijas tīkls ceļā uz modernas informācijas vides un informācijas sabiedrības veidošanu 2000./ 2003.g.
Atbalstīja: OSI Network Library Program - Budapeštā 
Projekta mērķis: Papildināt ar ierakstiem iepriekšējā projektā izveidoto elektronisko kopkatalogu un vienotās datu bāzes. Izveidot Daugavas vienotā informācijas tīklakopējo mājas lapu. Apmācīt projektā iesaistīto rajonu (Aizkraukles, Ogres, Jēkabpils) publisko bibliotēku darbiniekus un bibliotēku vidējā un vecākā gada gājuma lietotājus darbā ar datoru un internetu.

23. Daugavas vienotais informācijas tīkls  1999./2000.g.
 Atbalstīja: OSI Network Library Program - Budapeštā 
Projekta mērķis: Izveidot vienotu datu bāzēm bagātu datorizētu publisko bibliotēku tīklu Daugavas krastos (Daugavas vienotais informācijas tīkls) – Aizkraukles rajona galvenā bibliotēka, Ogres centrālā bibliotēka, Jēkabpils galvenā bibliotēka un Jēkabpils Valsts  ģimnāzijas bibliotēka. Izveidot datu bāzu pieejamību un uzkrātās informācijas apmaiņuar ALISE OPAC – WWW moduli, kas ļautu jebkuram interesentam meklēt informāciju bibliotēku elektroniskajos katalogos un citās datu bāzēs. 
Projekta īstenošanas gaitā tika izveidotas vairākas datu bāzes – novadpētniecības, pašvaldību un skolēnu radošo darbu datu bāzes.

24. Automatizētās lasītavas izveide ar Internet pieslēgumu 1998.g.
Atbalstīja: Sorosa Fonds – Latvija
Projekta mērķis: Izveidot automatizēto lasītavu ar internet pieslēgumu, lai nostiprinātu bibliotēkas kā informācijas centra statusu, celtu bibliotēkas prestižu iedzīvotāju vidū, piesaistītu jaunus iedzīvotāju slāņus (uzņēmējus, iestāžu vadošos darbiniekus u.c.) bibliotēkai, iesaistītu iedzīvotājus informācijasapritē, izglītotu iedzīvotājus automatizācijas jomā. 
Projekta īstenošanas gaitā tika izveidots internet pieslēgums

25. Automatizācijas uzsākšana Jēkabpils rajona centrālajā bibliotēkā 1996./1997.g.
 Atbalstīja: Sorosa Fonds – Latvija
Projekta mērķis: Izmantojot Integrēto informācijas sistēmu ALISE nodrošināt visu bibliotēkas darbības sfēru automatizāciju, pilnībā automatizējot grāmatas ceļu bibliotēkā, nodrošinot izdevuma reģistrāciju, uzskaiti un elektroniskā kataloga veidošanu.
Projekta īstenošanai tika piešķirts: IIS ALISE pamatkonfigurācijas modulis, kas sevī ietvēra administrāciju, kataloģizāciju un komplektēšanu, IIS ALISE analītikas modulis, IIS ALISE papildus datu bāzes modulis