Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Lietotāju noteikumi

Apstiprināts
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Jēkabpils  Kultūras pārvaldes
direktore I. Ūbele
2019. gada 3.marts


Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumi

 
1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Šie noteikumi nosaka Jēkabpils Galvenās bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

1.2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

1.3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Kultūras pārvaldes direktore.

1.4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
      Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.


2. Bibliotēkas lietotāji:

2.1 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

2.2 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai eID karti.

2.3. Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājs iepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politikā iekļauto informāciju www.jekabpils.lv,aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (1.pielikums) un ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un Bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu.

2.4. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē vecāki vai likumīgi aizbildņi uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī aizpildot Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (2. pielikums).

2.5 Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību, aizpildītu Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas karšu glabāšanu trešajām personām nepieejamā vietā atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma un Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

2.6 Reģistrējoties Bibliotēkā lietotājs iegūst tiesības izmantot Bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus un pakalpojumus.

2.7 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta bezmaksas Bibliotēkas lietotāja karte.

2.8 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.

2.9 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno par maksu, uzrādot pasi vai eID karti.

2.10 Mainot personas datus, vai kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adrese) lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

2.11 Personas, kuras nav Jēkabpils reģiona un Neretas novada iedzīvotāji, var reģistrēties Bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai Bibliotēkā.

3. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība:

3.1 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

3.2 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir:

3.2.1 Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;

3.2.2 Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumu, elektronisko kopkatalogu un citiem informācijas resursiem;

3.2.3 Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

3.2.4 Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi.

3.3 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

3.4 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils pilsētas Dome. Maksas pakalpojumu veidi un cenas atrodas Bibliotēkā redzamā vietā.

3.5 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var pagarināt, izmantojot lietotāja autorizācijas datus, zvanot pa tālruni rakstot uz e-pastu, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. Par izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu.

3.6 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu informācijas nesēju lietošanas termiņi:

grāmatām, audio un video ierakstiem – 1 mēnesis;

paaugstināta pieprasījuma grāmatām, žurnāliem – 10 dienas.

Bērnu literatūras nodaļā:

grāmatām un žurnāliem – 2 nedēļas.

3.7 Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 7 iespieddarbus un citus informācijas nesējus. Žurnālu skaits nedrīkst pārsniegt 15 vienības.

3.8Jaunieguvumus un paaugstināta pieprasījuma iespieddarbus ne vairāk kā 5 vienības.

3.9 Periodikas jaunāko numuru uz mājām neizsniedz.

3.10 Bibliotēkas lasītavā esošos iespieddarbus un citus informācijas nesējus līdzņemšanai neizsniedz.

3.11 Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus lietotājs var rezervēt, ierodoties Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski. Bibliotekārs informē lietotāju par rezervēto grāmatu vai citu informācijas nesēju pieejamību Bibliotēkā. Rezervētās grāmatas un citi informācijas nesēji lietotājam jāsaņem Bibliotēkā septiņu darba dienu laikā. Pēc septiņām darba dienām Bibliotēka grāmatu un citu informācijas nesēju rezervēšanu anulē. Rezervētos jaunieguvumus vienlaikus izsniedz ne vairāk kā trīs vienības.

3.12 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru no Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietotājam jāsedz pasta izdevumi Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai citus informācijas nesējus, kuri saņemti SBA kārtā, līdzņemšanai neizsniedz, tos var izmantot tikai Bibliotēkas lasītavā.

4. Bibliotēkas lietotāju tiesības:

4.1 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:

4.1.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un kopkatalogu;

4.1.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

4.1.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

4.1.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem;

4.1.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos maksas un bezmaksas pakalpojumus;

4.1.6 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās

sabiedriskajā dzīvē.

4.2 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi veselības traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā, izņemot datorpakalpojumus.

4.3 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

4.4 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājai.

5. Bibliotēkas lietotāju pienākumi:

5.1 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

5.2 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus, kas nav reģistrēti pie bibliotekāra.

5.3 Saudzīgi izturēties pret lietošanā saņemtajiem iespieddarbiem, citiem informācijas nesējiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.

5.4 Saņemtos iespieddarbus un citus informācijas nesējus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.

5.5 Lietotājam, kurš pazaudējis vai sabojājis bibliotēkas iespieddarbus vai citus informācijas nesējus, tie jāaizvieto ar tādu pašu vai satura un cenas ziņā līdzvērtīgu, vai arī jāatlīdzina tā vērtība naudā.

5.6 Lietotājam, kurš noteiktajā termiņā nav nodevis paaugstināta pieprasījuma iespieddarbus, turpmāk līdz ņemšanai neizsniedz,tos drīkst lietot tikai Bibliotēkā uz vietas.

5.7 Jebkurai personai, kura atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.

5.8 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, atrodas Bibliotēkā apreibinošo vielu ietekmē, neievēro personīgās higiēnas prasības vai bojā bibliotēkas inventāru var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai liegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus.

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja                                            Z. Rabša
1.pielikums
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
lietošanas noteikumiem

BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJAS KARTE

Jēkabpilī

 
_______________                                                          LKN________________

/datums/                                                                                                             /aizpilda bibliotēkas darbinieks/


LŪDZU REĢISTRĒT MANI
 
VĀRDS __________________________________________________________

UZVĀRDS _______________________________________________________

PERSONAS KODS _________________________________________________

DZIMŠANAS DATĒJUMS___________________________________________

ADRESE__________________________________________________________


kā Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lietotāju.

Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

 
______________________________

/paraksts/


Ar šo es________________________ apliecinu, ka piekrītu savu personas datu apstrādei, kas

                            /vārds, uzvārds/

 
nepieciešami saziņai un pilnvērtīga bibliotekārā pakalpojuma saņemšanai

Tālruņa numurs:________________________________________________

E-pasta adrese: _________________________________________________

Mācību vieta:___________________________________________________

Klase, mācību gads: ______________________________________________

Intereses:_______________________________________________________

/bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikas izstrādei/

Esmu iepazinies ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politikā (www.jekabpils.lv sadaļa Privātuma politika) iekļauto informāciju.
Informāciju par bibliotēkas pasākumiem vēlos nevēlos saņemt uz elektroniskā pasta adresi.
   
___________________________

                                                                                         /paraksts/

2.pielikums
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
lietošanas noteikumiem
 
BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJAS KARTE

Jēkabpilī
 
 
_______________                                                          LKN________________

/datums/                                                                                                                /aizpilda bibliotēkas darbinieks/

 
LŪDZU REĢISTRĒT MANU MEITU/DĒLU
 
BĒRNA VĀRDS _________________________________________________

BĒRNA UZVĀRDS_______________________________________________

BĒRNA PERSONAS KODS________________________________________

DZIMŠANAS DATĒJUMS_________________________________________

BĒRNA ADRESE ________________________________________________

kā Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lietotāju.

Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

Uzņemos atbildību par iespieddarbu savlaicīgu nodošanu un sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā līdzvērtīgu atlīdzināšanu.

Piekrītu, ka mans bērns lieto datoru un internetu Bērnu literatūras nodaļā.

____________________

                                                                       /paraksts/                    

 
Ar šo es,____________________________________________apliecinu, ka piekrītu sava bērna

                               /vārds, uzvārds/

personas datu apstrādei, kas nepieciešami pilnvērtīga bibliotekārā pakalpojuma saņemšanai.

Mācību vieta:___________________________________________________

Klase, mācību gads: ______________________________________________

Intereses:_______________________________________________________

/bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikas izstrādei/

Esmu iepazinies ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politikā (www.jekabpils.lv sadaļa Privātuma politika) iekļauto informāciju.

Bērna vecāka vai likumīgā aizbildņa kontaktinformācija, kas nepieciešama saziņai

Tālruņa numurs:__________________________________________

E-pasta adrese: ___________________________________________

Informāciju par bibliotēkas pasākumiem vēlos nevēlos saņemt uz e- pasta adresi.

___________________________

                                                                                         /paraksts/

 3. pielikums

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
lietošanas noteikumiem

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas noteikumi

 

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1 Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

1.2 Par datoru un interneta lietotāju var kļūt ikviens bibliotēkas apmeklētājs ar datoru lietošanas pamata zināšanām.

1.3 Interneta vai datora lietošanai jāuzrāda Bibliotēkas lietotāja karte. Datora lietošanas laikā karte atrodas pie Bibliotēkas darbinieka.

1.4 Reizi mēnesī lietotāju datoru faili tiek iztīrīti.

1.5 Izdrukas no interneta tiek veiktas, saskaņojot ar darbinieku un apmaksājot drukāšanas darbu, saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi.

 


2. Lietotāja tiesības un pienākumi:

2.1 Izmantot bez maksas internetu un datorus (paaugstināta pieprasījuma gadījumā

- laika ierobežojums – 1 stunda, bērniem – 30 minūtes).

2.2 Saņemt konsultāciju par informācijas meklēšanu internetā, e-pakalpojumu un sociālo tīklu izmantošanu.

2.3 Rezervēt datora izmantošanas laiku.

2.4 Iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un parakstīties par to ievērošanu.

2.5 Pirms dokumentu drukāšanas uzsākšanas informēt bibliotekāru. Kopēšanu un skenēšanu veic Bibliotēkas darbinieks.

2.6 Informēt Bibliotēkas darbinieku par programmas kļūdām un neveiksmēm, kā arī gadījumā, ja aparatūra bojāta vai nestrādā.

2.7 Beidzot darbu, jāaizver programmas, ar kurām tika strādāts.

 


3. Lietotājam nav atļauts:

3.1 Bez reģistrēšanās izmantot datoru.

3.2 Pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu no datoru iekārtām.

3.3 Veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u. c).

3.4 Apmeklēt neētiska satura interneta adreses.

3.5 Pie datora atrasties vairāk kā 2 cilvēkiem.

3.6 Strādājot ar datoru, skaļi sarunāties un traucēt darbu apkārtējiem, iejaukties citu lietotāju darbā.

3.7 Pie datora atrasties ar pārtikas produktiem un virsdrēbēs.

3.8 Spēlēt agresīva un vardarbīga rakstura spēles.

3.9 Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu kopēšanu ( par nelegālām darbībām ar datiem tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).

3.10 Nav pieļaujama rīcība, kas izraisa traucējumus normālā interneta tīkla resursu darbībā (datoros vai programmu nodrošinājumā).

3.11 Izmantot interneta tīklu, lai izplatītu materiālus, kas aizskar cilvēka cieņu , lai propagandētu vardarbību, kurinātu rasu un nacionālo naidu, huligāniskos un krāpnieciskos nolūkos.

3.12 Aizliegts izmantot datoru, ja nav nodotas Bibliotēkas grāmatas vai nokārtotas parādsaistības ar Bibliotēku.